asparuhovo logo

Обработка на заявление за постоянен адрес

Услуга № 29012
Обработка на заявление за постоянен адрес
Нормативна уредба ЗМСМА, ЗГР, СК, ЗБЛД, ЗЗЛД, ЗМДТ, АПК, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.
Необходими документи Заявление за постоянен адрес, документ за самоличност, документ за собственост, писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа. При необходимост се изискват и акт за раждане (кръщелно свидетелство); удостоверение за граждански брак; съдебно решение за развод, заверено с печат „Влязло в законна сила”, трите имена и ЕГН на бивш/а съпруг/а; акт за смърт на починал/а съпруг/а; трите имена и ЕГН на деца, родители, братя и сестри.
Такса Приложение 1 на НОАМТЦУТОВ
веднага безплатно
Входящ документ Заявление за постоянен адрес
Изходящ документ Удостоверение за постоянен адрес

Заявление за постоянен адрес
Декларация по чл.92 ал.3
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта