asparuhovo logo

Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ

Услуга № 39050
Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ
Нормативна уредба
§ 30 от ПЗР на ПП (§31, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ПМС № 234 за допълнение на ППЗСПЗЗ)
Необходими документи Заявление по образец, документ за собственост или удостоверение за предоставяне на имота; оценителен протокол; оценка на имота от лицензиран оценител; пълномощно; други документи при необходимост

А. – Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с изготвяне на оценка на земя по § 4 от ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 30 дни 50,00 лв.

Б. – Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с издаване на заповед за одобряване на оценка за земя по § 4 от ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 30 дни 50,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване на заповед за одобряване на оценка на имот  - разлика над 600 кв.м.  (АИС 39050)
Изходящ документ Заповед на Кмета на района
Представя се данъчна оценка и оценка, изготвена от лицензиран оценител. За по-високата от двете оценки се подготвя заповед за одобряване – т. Б.
За землището на с. Звездица процедурите се извършват в Община Варна.

В. – Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с издаване на заповед за придобиване право на собственост върху земя по § 4 от ЗСПЗЗ в селищни образувания и строителни граници
Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 30 дни 50,00 лв.
Входящ документ Заявление за издаване заповед по § 4 к, ал. 7 за придобиване право на собственост на ползватели на имоти до 600 кв.м. (АИС 39050)
Заявление за издаване заповед по § 4 к, ал. 7 за придобиване право на собственост на ползватели на имоти над 600 кв.м. (АИС 39050)
Изходящ документ Заповед на Кмета на района

Цена Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 30 дни 50,00 лв.

Заявление за издаване на заповед по § 4 к, ал. 7 за придобиване право на собственост от ползватели на имоти до 600 квадратни метра, одобряване оценка на имот разлика над 600 квадратни квадратни метра и придобиване право на собственост над 600 квадра
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта