asparuhovo logo

Вписване в регистър на технически паспорт на строеж

Услуга № 1995
Вписване в регистър на технически паспорт на строеж
Нормативна уредба
чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ, чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Необходими документи Заявление по образец, технически паспорт – 2 екз. на хартиен носител, 1 екз. на магнитен носител; копие от удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР, издадено от СГКК (за имоти, за които има одобрена КК); СБЛЗОВ; удостоверение за липса на публични общински вземания по чл. 162 от ДОПК
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга 7 дни  20,00 лв.
Входящ документ Заявление за регистрация на технически паспорт на строеж на техническата инфраструктура (АИС 9085/9122)
Изходящ документ Технически паспорт (на хартиен носител) – регистриран

Заявление за вписване в регистър на технически паспорт на строеж
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта