asparuhovo logo

Одобряване на подробен устройствен план

Регулаторен режим - Заповеден

Нормативна уредба - чл. 129 от ЗУТ; чл. 135а от ЗУТ

Небходими документи - Документ за собственост; Два броя проекти на ПУП (единият на недеформируем материал и в цифров вид на технически носител, а другият на хартиен носител); Протокол от комисия по чл. 210 от ЗУТ (при необходимост);  Удостоверение за приемане на проект за изменение на КК (при необходимост); Становище от РИОСВ; Предварителни договори по чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ (при необходимост), Документи за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи по чл. 128, ал. 6 във връзка с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ (при необходимост); Нотариално заверена  декларация по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ (при необходимост); Справка за картотекираната дървесна растителност с приложено геодезическо заснемане, заверени от Общински служби „Озеленяване“ и/или фитосанитарна оценка и/или експертна оценка на съществуващата дървесна растителност на основание чл. 63, ал. 4 от ЗУТ; Други документи при необходимост.

Срок и Такса - Приложение 1 от НОАМЦУТОВ

 • До 3 (три) имота - чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (14-дневен срок след приемането на съответния ПУП на ЕСУТ);
                                 - чл. 79а, I Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони, т. 1.3 - 30 дни
  Такса: ч
  л. 79а, I Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони, т. 1. - 270 лв.
 • Над 3 (три) имота - чл. 124б от ЗУТ (едномесечен);
                                  - чл. 79а, I Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони, т. 1.3 - 30 дни 
  Такса: ч
  л. 79а, I Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони, т. 1. - 480 лв.

Входящ документ: Заявление за одобряване на подробен устройствен план (ПУП)   (УИН 2117/АИС 9069)

Изходящ документ: Заповед

Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Заявление за одобряване на подробен устройствен план
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта