asparuhovo logo

Дирекция „Обща администрация”

Дирекция „Обща администрация” осъществява следните функции:
• Приема, обработва и регистрира в деловодството заявления за извършване на административни услуги, след проверка за законосъобразност и наличие на необходимите придружаващи документи;
• Издава всички видове удостоверения и дубликати, касаещи гражданското състояние на лицата, съгласно българското законодателство и информацията от съществуващите електронни и хартиени регистри;
• Поддържа в актуално състояние регистъра на населението на район Аспарухово в Локална база данни “Население”;
• Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес;
• Поддържа регистрите за раждане и смърт на населението от района и ги съхранява 130 години на хартиен носител, съгласно Закона за гражданската регистрация;
• Организация и контрол на събираемостта на приходите от наеми и услуги, както и тяхното фактуриране;
• Осъществяване на контрол по изпълнението на бюджета на района, както и оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства;
• Организира събирането на неданъчни приходи на Община Варна;
• Издава служебни бележки за липса на задължения към Община Варна;
• Осъществява контрол по изпълнението на мероприятията от Социалната програма на Община Варна.

 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта