asparuhovo logo

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Услуга № 2024
Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане
Нормативна уредба
чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
Необходими документи Документ за собственост; удостоверение за актуално състояние (за юридически лица); виза за проектиране (в случаите, когато е задължителна) или скица-копие от действащ ПУП; съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър; 3 екз. от инвестиционен проект, СБЛЗОВ, други документи при необходимост

Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти (при входиране на документацията)
Входящ документ Заявление за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане (проучване и разглеждане при входиране на документацията) (РД 7.5–01–125–01)
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки:
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.
Б. За нежилищни сгради
с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80,00 лв.
с доклад 14 дни 40,00 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението

с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50,00 лв.
с доклад 14 дни 25,00 лв.

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане
Такса Приложение 1 от НОАМТЦУТОВ
Обикновена услуга  30 дни
А. За жилищни сгради, вкл. пристройки, надстройки – с доклад от ЕСУТ 4,05 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
Б. За нежилищни сгради – с докладот ЕСУТ 8,10 лв./кв.м., не по-малко от 50 лв.
В. За преустройство и реконструкции на съществуващи сгради, вкл. промяна на предназначението 50% от т. А и т. Б, не по-малко от 40 лв.
Входящ документ Заявление за за възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане (УИН 2024 / АИС 9076)
Изходящ документ Проект – с положени подписи и печати за одобряване

Заявление за одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта