asparuhovo logo

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга № 39031
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Нормативна уредба чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, Наредба  № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, НОАМТЦУТОВ;
Необходими документи: 

 • Копие от разрешението за строеж (влязло в сила);
 • Протокол за трасиране;
 • Лиценз за регистрация на строителната фирма - изпълнител от Камарата на строителите, в случаите когато такъв се изисква;
 • Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя. В случай, че строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра, се прилага договор и копие на документ за правоспособност на техническия ръководител на строежа;
 • Договор за авторски надзор с проектанта;
 • Договор за упражняване на строителен надзор в случаите, когато такъв се изисква;
 • Разрешение за прокопаване от Дирекция УТ, район Аспарухово и заповед за право на прокарване – за линейни обекти;
 • Становище на КАТ, Градски Транспорт, АСРУД и др. - при дългосрочни СМР по основни направления;
 • Копие от одобрен ПБЗ и ВОБД - задължително;
 • Копие от одобрен план за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква (съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците);
 • Удостоверение за насочване на строителни отпадъци и изкопни земни маси (издадено от Община Варна – Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“);
 • Служебна бележка за платено тротоарно право (копие);
 • Информационна табела (на строителната площадка при откриване) - задължително;
 • Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник;

  Цена на услуга Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ
  7 дни  20,00  лв.
  Входящ документ Заявление (УИН 1990/АИС 39031)
  Изходящ документ Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж
Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 
 
Powered by Phoca Download

Карта на сайта