asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Съгласно Заповед №98/27.09.2013г. на Кмета на район Аспарухово се въвежда ново работно време.

Работно време на служителите от администрация на Район „Аспарухово”, считано от 01.10.2013 г.

  • Начало на работния ден – 08,30 ч.
  • Край на работния ден – 17,30 ч.
  • Обедна почивка – 1 час – от 12,00 до 13,00 ч.
  • Обедна почивка за служителите в Информационния център – 1 час – по график в интервала 12,00 – 14,00 ч.
0
0
0
s2sdefault

До Цветан Христов Гергов с адрес: гр. Варна, ул. “Велико Христов” № 43, ет.4, ап.46
Гинка Христова Гергова с адрес: гр. Варна,м-ст „Боровец-север1“ № 144

На основание чл. 26 от "Административнопроцесуалния кодекс" Ви уведомяваме, че започва производство по попълване на част от Плана на новообразуваните имоти на с.о. “Под село“ в землището на с. Звездица, община Варна, област Варна от Владимир Йорданов Василев отнасящ се за поземлен имот 505.903.

В седемдневен срок от публикуване на настоящото уведомление можете да се запознаете със съществуващата документация и да изразите становище в административната сграда на район Аспарухово,  Дирекция"УТ"  намираща се на адрес: гр.Варна, ул."Народни будители" № 2, стая 303.

0
0
0
s2sdefault

Община Варна, район „Аспарухово“, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че Фондация „Рада Соами Сатсанг Беас – България“ е внесла в район „Аспарухово“ информация за преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС върху защитена зона „Галата“ с код BG 0002060 с инвестиционно предложение за изграждане на новопроектирана улица с о.т. 575,576 и 577 от ул.“Борис Киряков“ до второстепенна улица №10135.5504.412, находяща се в мест.“Платото“, земл.гр.Варна, район „Аспарухово“, Община Варна. 
Информацията ни е предоставена на хартиен и електронен носител и се намира в Дирекция „Устройство на територията“, ет.3, стая№304.
В срок до 14 дни от поместването в интернет страницата на Община Варна, можете да изразите становища, препоръки или възражения.

0
0
0
s2sdefault

Виж писмо Рег.№ РД13018825ВН_002АС/02.09.2013г. в отговор на запитване за дейността на комисията по чл.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.

0
0
0
s2sdefault

До собствениците на ПИ 10135.5511.168/II -72185 кв.13/ по плана на Курортна зона - Прибой, зем.Галата, Община Варна

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 275/26.03.2013 г., на Гл.архитект на Община Варна, на основание чл.110, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е изработен план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот 10135.5511.160 по плана на Курортна зона "Прибой".

Поканваме Ви, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ като заинтересована страна да прегледате плана, който се намира в административната сграда на Дирекция"УТ" район Аспарухово  с адрес: гр.Варна, ул."Народни будители" № 2, стая 309, като в 14 -дневен срок от получаване на настоящото съобщение, може да изразите възражения по него, ако имате такива.

Приемните дни за граждани са: понеделник и четвъртък от 09.00 до 12.00 часа.

0
0
0
s2sdefault