asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

До всички избиратели включени в секции 348 и 359

Съгласно Заповед 233/23.01.2013г. на Кмета на община Варна за адрес на избирателни секции 348 и 359 вместо ул."Розова долина"42 се утвърждава НУ"Васил Левски", ул."Найчо Цанов" 14

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за ПИ№10135.5506.248 , кв.141, по плана на 29м.р., гр.Варна.

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за УПИ№IV-349 , кв.136, по плана на 29м.р., гр.Варна.

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за УПИ№I-282, 283, 284, 285, 286, 287 в часта за ПИ№10135.5503.397 , кв.27, по плана на 27м.р., гр.Варна.

0
0
0
s2sdefault

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – (ПУР) – план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост, на селищно образувание (СО) „Летището“, в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема. Проектът е изложен в Техническата служба – район „Аспарухово“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Техническата служба – район „Аспарухово“.

ДВ брой 102 от 21.12.2012г.

0
0
0
s2sdefault

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 001/27.04.2012 г., на Гл.архитект на Община Варна, на основание чл.110,ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е съставен план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: Западна граница от ПУР на м. "Зеленика", запад - ДГФ, юг- м."Боровец-север", север ДГФ и път. Поканваме ви, на основание чл.128,ал.5 от ЗУТ като заинтересована страна да прегледате плана, който се намира в административната сграда на Дирекция "УТ" район Аспарухово, с адрес: кв.Галата, ул."Кап.I-ви ранг Г.Купов" № 37, стая № 4, като в 14-дневен срок от настоящото съобщението, може да изразите възражения по него, ако имате такива.

0
0
0
s2sdefault

Заповед №14719/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 28-ми м.р. кв.Аспарухово.
Заповед №14720/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 27-ми м.р. кв.Аспарухово.
Заповед №14723/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на местност "Вилите".

0
0
0
s2sdefault