asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

До
Богдан Стаматов Филев
ул."Тодор Икономов" №36, бл.8, ап.35
гр.Варна

Уважаеми г-н Филев,
Във връзка с Ваша преписка за приемане на ПУП-ПРЗ вх.№ АУ 025511/04.03.2013 г.,за ПИ 10135.5545.3641, препратена ни от Община Варна с указания,че в протокола за допускане на ПУП има изискване по чл.96,ал.5 от ЗУТ.Към вашата преписка няма приложено писмо от МРРБ.
В тази връзка е необходимо да представите предварително разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за геозащитни мерки и дейности в свлащични райони.

Кмет /Й.Николов/

0
0
0
s2sdefault

До
Стефан Симеонов Дечев чрез пълномощник Вичо Великов Вичев
ул."Д-р Басанович"19, вх.А, ет.8
гр.Варна

Уважаеми г-н Дечев,
Във връзка с Ваше заявление вх.№ АУ029901АС/14.03.2013 г.,за допускане на изработване на ПУП за ПИ 10135.5103.32, по плана на м."Сакама дере", зем.Галата, Община Варна, Ви уведомяваме, че е необхозимо да предложите обхват по смисъла на чл.44, ал.2 от Правила и нормативи за прилагането на ОУП, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.2012 г., от Министъра на РРБ, след което ЕСУТ ще се произнесе.

Кмет /Й.Николов/

0
0
0
s2sdefault

Виж заповед №1340/16.04.2013г. на кмета на Община Варна относно преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КЗ "Прибой" за периода 15.05.2013г. - 01.10.2013г.

0
0
0
s2sdefault

Съобщение    
На основание чл.130 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-11/14.03.2013 г.,на зам.-кмета на Община Варна е одобрен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/  - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-23 "за жилищни сгради", УПИ II-24"за жилищни сгради", УПИ III-32 "за общественообслужващи дейности", УПИ IV-7 "за жилищни сгради",  УПИ V-28"за жилищни сгради", УПИ VI-29"за жилищни сгради", УПИ VII-28,29 -"частен път",кв.76 и улична регулация между о.т.40,о.т.60,о.т.61 и о.т.62 ,м."Карантината",земл.Галата, гр.Варна.
С преписката може да се запознаете в район Аспарухово, Дирекция "УТ", стая 309 понеделник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.
Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Варненския административен съд чрез Кмета на район Аспарухово по реда на АПК.                                                                                     

0
0
0
s2sdefault

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № РД12017637ВН/26.11.2012 г., Общински съвет – Варна реши:
Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост /ПУР/ за територията в границите на селищно образувание “Под село” (одобрен с решение № 322-4 от протокол № 12/29.05.2000 г. на Общински съвет – Варна), в това число и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема сметосъбиране, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Варна до Административен съд - Варна.
Председател: Н.Апостолов

ДВ брой 9 от 01.02.2013г.

0
0
0
s2sdefault