asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Информация за организацията по провеждането на ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

под егидата на БТВ Медия Груп

на дати 10 МАЙ, 17 МАЙ, 31 МАЙ, 7 ЮНИ и 21 ЮНИ 2015 г.

На 10 МАЙ, 17 МАЙ, 31 МАЙ, 7 ЮНИ и 21 ЮНИ 2015 г на територията на община Варна ще се проведе ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ под егидата на БТВ Медия Груп.

Почистването се отнася за

-      на 10 МАЙ 2015 гДен за почистване на Европа - за почистване на градски зони, междублокови пространства и др. обществени територии;

-      на 17 МАЙ 2015 г. – Ден на спорта - за почистване на зони за отдих и спорт – спортни площадки, алеи, велоалеи, зони за отдих – избор на емблематично място за спорт и др. – координация на спортни мероприятия и спортни клубове;

-      на 31 МАЙ 2015 г. – преди 1 юни – ден на детето - за почистване на детски площадки – координация на организаторите на детски събития;

-      на 7 ЮНИ 2015 г.Национален ден на природните паркове - за почистване на природни паркове и защитени територии – организиране почистването буферните зони на Природен парк „Златни пясъци“;

-      на 27 ЮНИ 2015 г. – Европейска инициатива Let’s do it Danube - за почистване на водоеми, реки и речни легла – организиране почистването на дерета и охранителни канали.

Помощни материали (чували и ръкавици) се предоставят на желаещите да участват в почистването на територията на Район Аспарухово в административната сграда на ул.  „Народни будители” 2, ет.5, стая 503.

0
0
0
s2sdefault

Възможност за обезщетение на регистрирани земеделски производители по схемата за Държавна помощ за компенсиране на материални щети при загинали животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия ( земетресения, лавини, свлачища и наводнения, смерчове, урагани, горски пожари, възникнали по естествен път).

Виж сканирания документ.

0
0
0
s2sdefault

До
Пламен Валериев Целов                                                               
гр.Варна, кв.Аспарухово, ул.“Мара Гидик“ № 27, ет.2, ап.4

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Район Аспарухово - Община Варна, Дирекция „КСИД“ на адрес гр.Варна, кв.Аспарухово, ул.Народни будители № 2, ет.5 стая 507 от 8:30 ч. до 17:30 ч. за връчване на Акт за установяване на публично общинско вземане № V – 03/01.10.2014 г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Виж сканирания документ.

0
0
0
s2sdefault

Във връзка с Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите и Заповед № 1962/13.06.2014г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че наближава изтичането на сроковете за съставяне на технически паспорти на съществуващи строежи /сгради/ – частна собственост, съобразно категоризацията им – от I до V категория.
За да получите информация, относно това какво представлява технически паспорт на строеж и коя категория е Вашият съответно, може да научите повече в горецитираната Наредба № 5/28.12.2006г., също така в Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, както и да се отнесете към консултантски – надзорни фирми, които притежават необходимия лиценз за изготвянето им.
Прилагаме Заповед № 1962/13.06.2014г., в която са описани и крайните срокове за регистриране на технически паспорти на съответните категории.

0
0
0
s2sdefault

На 5 март 2014 г. (сряда) от 16 часа в район „Аспарухово”, ул. „Народни будители” 2, ще се проведе заседание на Комисията за картотекиране на нуждаещите се от жилища граждани по чл. 6 от НУРУЖНГНПОЖ.
Заседанието на комисията е отворено за журналисти.

0
0
0
s2sdefault