asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка с изпълнение на заповед №3739/06.11.2017 г. на Кмета на Община Варна за профилактика и недопускане разпространението и ограничаване на болестта инфлуенца по птиците (птичи грип) се забранява:

  • свободното движение на птици в дворовете и извън тях;
  • организирането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици.

Необходимо е стопаните на птици да не допускат контакт между домашните птици и тези, живеещи в дивата природа, както и да уведомят незабавно общинския ветеринарен лекар или районния кмет при забелязани отклонения в здравословното състояние на птиците или завишена смъртност.

Фуражите за изхранване следва да се съхраняват само в закрити помещения.

Уважаеми съграждани,

Информираме Ви, че на 09.11.2017 г. в кв. Аспарухово зад газостанция газко ще бъде разположен мобилен събирателен пункт за приемане на опасни отпадъци от бита.

От 10:00 до 12:45 ч. ще се приемат следните отпадъци:

  • замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
  • лекарства с изтекъл срок на годност;
  • живачни термометри, флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
  • почистващи и перилни препарати и смеси, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви, бои, политури, лакове, праймери, разредители за боя, лепила.
1 ноември - Ден на народните будители

От 12.10.2017г. улица „Мара Тасева“ ще бъде затворена за преминаване на автомобили до прикючване на ремонтните дейности.

Днес на 3.10.2017 обявяваме информация по Приложение 2 към Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на паркинг при блок 51, кв. „Аспарухово“, ул. „Балкапан“, по плана на 27 м.р., гр.Варна”

Преглед на документа...