asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район “ Аспарухово” – Община Варна набира кандидати с необходимия професионален опит и ценз за обществени възпитатели.

Изисквания: висше педагогическо образование, опит и умения за работа с деца с девиантно поведение, удостоверения, сертификати и допълнителни квалификации.

Срок на подаване: 05.04.2018г.
Място на подаване: Община Варна – Район “Аспарухово” - деловодството

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информацияза преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Екологична Компания ЕООД“, гр. София за: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, район Аспатухово, ЮПЗ, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1800 кв. м., от обща площ 13901 кв. м.“

Информацията е на разположение в стая 309, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14 дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 23.03.2018г.

 

Преглед на скицата

На 29.03.2018 г./четвъртък/ от 17:30 часа в Актова зала - ет. II в сградата на район „Аспарухово“ на ул. „Народни будители“ №2 ще се проведе информационна среща, на която ще бъде предоставена подробна информация за процедурата за прием на Заявления и реда на кандидатстване от страна на Сдруженията на собствениците в изпълнение на Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Варна започна информационна кампания и обяви прием на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в рамките на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“

 

Връзка към страницата със съобщението:
http://www.varna.bg/bg/articles/13062/Обява_за_прием_на_фишове_за_проектни_идеи_ за_включване_в_актуализираната_инвестиционна_програма_на_Община_Варна_по_Приоритетна _ос _1_„Устойчиво_и_интегрирано_градско_развитие“ _на_ Оперативна_програма_„Региони_в_растеж“_2014-2020.html

Връзка към съобщението:
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/570f6ff5228e5ab43af45555c8710998

Обявление
Обявление