asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка с решение по т. 1 от Протокол № 12/10.08.2022г. на РЕСУТ при Район „Аспарухово“, гр. Варна, Ви съобщаваме, че след разглеждане на заявление с вх. рег. № АУ068737АС/15.07.2022г. за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж: “Водопроводно отклонение“ в УПИ VIII - 5256, кв. 103 /ПИ 10135.5403.5256 по КК/ по плана на СО “Боровец-юг“, гр. Варна, не приема представения инвестиционен проект поради следните съображения:

-           Не са спазени изискванията на чл. 144, ал. 1 от ЗУТ. Заявлението е подадено само от единия собственик (възложител). Представеното пълномощно е само от единия собственик (възложител);

-           Не са спазени изискванията на чл. 139, ал. 3 от ЗУТ /Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част./

-           Не е представен документ, удостоверяващ въвеждането в експлоатация на уличния водопровод, а разрешението за строеж за него е от 2013г. /липсва протокол образец № 2а за РС №136/12.07.2013г. което възпрепятства преценката дали РС №136/12.07.2013г. е в хипотезата на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ а именно: „Разрешението за строеж губи правно действие, когато:

1. в продължение на три години от влизането му в сила не е започнало строителството;

2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите;

3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.“;

-           Не е представено становище от РИОСВ съгласно изискванията на чл. 148, ал. 8 от ЗУТ;

-           Не е представен документ, удостоверяващ законността на строеж с ид. 10135.5403.5256.1 по КК на гр. Варна;

-           Не е спазен чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, по отношение на част „Геодезия“;

-           Не е представена актуална застраховка за ПОПС от проектанта на част ВиК.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Дата на съобщението: 29.09.2022г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на КРЗ „Одесос“ АД за:

„Събиране и временно съхраняване на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност“ в ПИ 10135.5501.152, урбанизирана територия, с площ 9083 кв. м., НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“ с възложител КРЗ „Одесос“ АД.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването: 29.09.2022г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м., НТП „Нива“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Камен Атанасов.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 26.09.2022г.

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител на ИП: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 25.08.2022г.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ083567АС/23.08.2022г. за издаване на разрешение за строеж, съобщаваме, че на основание чл.142, ал.1, ал.4, ал.6, т.2 и чл.148, ал.1, ал.2, ал.4, ал.5 от ЗУТ, Заповед №005 от 17.02.2017г. на Гл. архитект на Община Варна е издаденo разрешение за строеж № 15/ГИ/ от 25.08.2022г. от Главeн архитект на Район „Аспарухово“, за строеж:

Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

Карта на сайта