asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка със Заповед №1561/25.04.2018 г. на кмета на Община Варна и Заповед №РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, в която определя пожароопасен сезон от 01 април до 31 октомври 2018 г. с цел ограничаване на пожари в горски, полски и защитени територии се ЗАБРАНЯВА:

- Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии;

- Паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горите;

- Устройването на лагери и къмпингиране в горите, с изключение на разрешените от Държавно горско стопанство и РД ПБЗН-Варна.

- Изхвърлянето на горивни отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/.

Заповед №1599 от 27.04.2018г. 

Уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Преглед на уведомлението

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район “ Аспарухово” – Община Варна набира кандидати с необходимия професионален опит и ценз за обществени възпитатели.

Изисквания: висше педагогическо образование, опит и умения за работа с деца с девиантно поведение, удостоверения, сертификати и допълнителни квалификации.

Срок на подаване: 05.04.2018г.
Място на подаване: Община Варна – Район “Аспарухово” - деловодството