asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД за: „Тренировъчен център за морски лица находящ се в УПИ VII-50,272 „общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, гр. Варна“

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 13.07.2020г.

Предстои поредна кампания на Община Варна по събиране на опасни отпадъци от домакинствата в града.

Мобилен пункт ще приема за безвъзмездно обезвреждане опасни отпадъци от домакинствата в район „Аспарухово“ на 25-ти юни от 09:00 до 12:45 часа на пазара на ул. „Моряшка“.

Видовете отпадъци, които могат да бъдат предавани, са: лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

 

Събират опасни отпадъци от домакинствата в периода 24-27 юни