asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Във връзка със Заповед №1561/25.04.2018 г. на кмета на Община Варна и Заповед №РД-119/08.03.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, в която определя пожароопасен сезон от 01 април до 31 октомври 2018 г. с цел ограничаване на пожари в горски, полски и защитени територии се ЗАБРАНЯВА:

- Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви в земеделски земи и защитени територии;

- Паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горите;

- Устройването на лагери и къмпингиране в горите, с изключение на разрешените от Държавно горско стопанство и РД ПБЗН-Варна.

- Изхвърлянето на горивни отпадъци да става само на определените за целта места /контейнери за смет и сметища/.

0
0
0
s2sdefault
Уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

Преглед на уведомлението

0
0
0
s2sdefault

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район “ Аспарухово” – Община Варна набира кандидати с необходимия професионален опит и ценз за обществени възпитатели.

Изисквания: висше педагогическо образование, опит и умения за работа с деца с девиантно поведение, удостоверения, сертификати и допълнителни квалификации.

Срок на подаване: 05.04.2018г.
Място на подаване: Община Варна – Район “Аспарухово” - деловодството

0
0
0
s2sdefault

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информацияза преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Екологична Компания ЕООД“, гр. София за: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, район Аспатухово, ЮПЗ, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1800 кв. м., от обща площ 13901 кв. м.“

Информацията е на разположение в стая 309, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14 дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 23.03.2018г.

 

Преглед на скицата

0
0
0
s2sdefault