asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 2“ в УПИ VII-1783, 2628 (ПИ 10135.5506.992), кв. 151, по плана на 29-ти м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна, с възложител: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 17.12.2020г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 2“ в УПИ VII-1783, 2628 (ПИ 10135.5506.992), кв. 151, по плана на 29-ти м.р., кв. Аспарухово, гр. Варна, с възложител: Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 10.12.2020г.

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Хелти шоп“ ЕООД за: „Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ 10135.5403.5314, ПИ 10135.5403.5315, ПИ 10135.5403.5316, ПИ 10135.5403.5317, ПИ 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна“

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

 

 

Дата на уведомяването : 28.09.2020г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Хелти шоп“ ЕООД за: „Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ 10135.5403.5314, ПИ 10135.5403.5315, ПИ 10135.5403.5316, ПИ 10135.5403.5317, ПИ 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна“

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 19.08.2020г.

На основание чл. 6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД за: „Тренировъчен център за морски лица находящ се в УПИ VII-50,272 „общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, гр. Варна“

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 03.08.2020г.