asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

До
Богдан Стаматов Филев
ул."Тодор Икономов" №36, бл.8, ап.35
гр.Варна

Уважаеми г-н Филев,
Във връзка с Ваша преписка за приемане на ПУП-ПРЗ вх.№ АУ 025511/04.03.2013 г.,за ПИ 10135.5545.3641, препратена ни от Община Варна с указания,че в протокола за допускане на ПУП има изискване по чл.96,ал.5 от ЗУТ.Към вашата преписка няма приложено писмо от МРРБ.
В тази връзка е необходимо да представите предварително разрешение от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за геозащитни мерки и дейности в свлащични райони.

Кмет /Й.Николов/

До
Стефан Симеонов Дечев чрез пълномощник Вичо Великов Вичев
ул."Д-р Басанович"19, вх.А, ет.8
гр.Варна

Уважаеми г-н Дечев,
Във връзка с Ваше заявление вх.№ АУ029901АС/14.03.2013 г.,за допускане на изработване на ПУП за ПИ 10135.5103.32, по плана на м."Сакама дере", зем.Галата, Община Варна, Ви уведомяваме, че е необхозимо да предложите обхват по смисъла на чл.44, ал.2 от Правила и нормативи за прилагането на ОУП, одобрени със Заповед № РД-02-14-2200/03.09.2012 г., от Министъра на РРБ, след което ЕСУТ ще се произнесе.

Кмет /Й.Николов/

Виж заповед №1340/16.04.2013г. на кмета на Община Варна относно преустановяване извършването на строителни дейности на територията на КЗ "Прибой" за периода 15.05.2013г. - 01.10.2013г.

Съобщение    
На основание чл.130 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-11/14.03.2013 г.,на зам.-кмета на Община Варна е одобрен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/  - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-23 "за жилищни сгради", УПИ II-24"за жилищни сгради", УПИ III-32 "за общественообслужващи дейности", УПИ IV-7 "за жилищни сгради",  УПИ V-28"за жилищни сгради", УПИ VI-29"за жилищни сгради", УПИ VII-28,29 -"частен път",кв.76 и улична регулация между о.т.40,о.т.60,о.т.61 и о.т.62 ,м."Карантината",земл.Галата, гр.Варна.
С преписката може да се запознаете в район Аспарухово, Дирекция "УТ", стая 309 понеделник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.
Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Варненския административен съд чрез Кмета на район Аспарухово по реда на АПК.                                                                                     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № РД12017637ВН/26.11.2012 г., Общински съвет – Варна реши:
Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост /ПУР/ за територията в границите на селищно образувание “Под село” (одобрен с решение № 322-4 от протокол № 12/29.05.2000 г. на Общински съвет – Варна), в това число и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема сметосъбиране, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Варна до Административен съд - Варна.
Председател: Н.Апостолов

ДВ брой 9 от 01.02.2013г.