asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 56 бр. еднофамилни сгради в ПИ 10135.5075.73, урбанизирана територия, идентичен с УПИ I-23, с площ 35387 кв.м., НТП Ниско застрояване (до 10 м), местност „Карантина“, Район „Аспарухово“, гр. Варна“, с възложител „ЛАЗУР 2019“ ООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.01.2021г.

Прочети повече ...

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: Реализацията на ИП за „Железопътна везна, промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем до 100000 куб. м., ЖП коловоз за обслужване на ново силозно стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221,15 м“ в ПИ 10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, с с възложител: „Одесос ПБМ“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 22.12.2020г.