asparuhovo logo

Обявления

Заповед №171 от 17.11.2023г.

Относно изискванията и контрола при използването на дървесина през зимния сезон

Преглед на съобщението...

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., Ви уведомяваме, че на 14.10 /събота/, от 08:30 до 17:00 ч. на гише 1 и 2 в районната администрация можете да подадете:

  •  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответния район към 28 април 2023 г. включително);

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс) (за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия)

Заповед № РД 23-04-212

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на 10 броя къщи в ПИ с идентификатор 10135.5061.52(квартал 1, парцел II-61008), с площ 5034 кв.м., урбанизирана територия с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, с възложители: Бойко Петков, Иван Михайлов и Станислав Георгиев.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.09.2023г.

Карта на сайта