asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Съобщаваме Ви, че със Заповед № 001/27.04.2012 г., на Гл.архитект на Община Варна, на основание чл.110,ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е съставен план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват: Западна граница от ПУР на м. "Зеленика", запад - ДГФ, юг- м."Боровец-север", север ДГФ и път. Поканваме ви, на основание чл.128,ал.5 от ЗУТ като заинтересована страна да прегледате плана, който се намира в административната сграда на Дирекция "УТ" район Аспарухово, с адрес: кв.Галата, ул."Кап.I-ви ранг Г.Купов" № 37, стая № 4, като в 14-дневен срок от настоящото съобщението, може да изразите възражения по него, ако имате такива.

Заповед №14719/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 28-ми м.р. кв.Аспарухово.
Заповед №14720/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на 27-ми м.р. кв.Аспарухово.
Заповед №14723/23.11.2012г. на кмета на Община Варна относно възлагане изработка на ПУП на местност "Вилите".

Във връзка със Заповед № РД-12-7706-313/ 19.10.2012г., на Областен Управител на област с административен център - гр.Варна, за одобряване плана на новообразуваните имоти на местност "Боровец север", съгласно § 31, ал. 1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.
Всички ползватели в срок от 30 дни, считано от 14.11.2012г., трябва да подадат заявление в деловодството, че са съгласни да закупят допълнителната квадратура земя, явяваща се като разлика, съгласно Плана на новообразуваните имоти на местност "Боровец север".

Две седмици ще продължи традиционното есенно почистване във Варна, което общината организира за 13-та поредна година. Очаква се в акцията да се включат и учениците от всички варненски училища. В избран от тях ден през следващите две седмици, те ще почистват училищните дворове и районите около учебните сгради.

Районната администрация има готовност да подпомогне домсъветите, които ще участват в екоакцията, като раздаде безплатни торби и ръкавици.

Следващият понеделник – 12 ноември, е определен за ден, в който ще се извозват едрогабаритните отпадъци. Гражданите могат да ги оставят до съдовете за битови отпадъци, откъдето фирмите по сметопочистването ще ги извозят със специализирани автомобили.

Общинската администрация ще се включи в есенното почистване на 10 ноември - събота от 9 часа.

Телефон за връзка с еколозите в район Аспарухово  – 052 370 130

Виж фотогалерия

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на местност Боровец-север, землище кв. Галата, община Варна, област Варна, като една част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в околовръстния полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 ПЗРЗСПЗЗ, който е изложен в кв. Галата, дирекция „Устройство на територията” при район „Аспарухово”, община Варна, в сградата на ул. „Кап. І р. Г. Купов” № 37.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник”.

Областен управител
Д. Симеонов