asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Уведомяваме Ви, че съгласно наредбата за обществения ред на Община Варна – раздел III, чл.8 /1/ - се задължават собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстранят след снеговалеж натрупания сняг по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстранят ледените висулки и създаващите пречка за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.

При неизпълнение на горепосоченото, следва административна санкция – глоба.

"Екологичен контрол" – район Аспарухово

0
0
0
s2sdefault

Уведомяваме Ви, че съгласно раздел V, чл.21 от наредбата за обществения ред на Община Варна – собствениците на домашни животни – кучета, са длъжни:

- да регистрират домашните си любимци в районната администрация. Регистрацията и пререгистрацията се извършва ежегодно в срок до 31.03. на съответната година.

- при регистрацията собственика е необходимо да носи имунизационен паспорт с отбелязани извършени имунизации и номера на микрочипа на животното /поставен в лицензирана ветеринарно-медицинска клиника/.

Регистрацията се извършва в сградата на районната администрация на ул.,,народни будители” №2, ет.5 , стаи №503 и №508 – инспектори ,,Екологичен контрол”.

0
0
0
s2sdefault

Решение № 3409-7 от 22,23 и 29 юни 2011 г. на Общинският съвет - гр.Варна

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/90 от 27.04.2011 г. Общинският съвет - гр.Варна, одобрява подробен устройствен план /ПУП/- план за улична регулация /ПУР/ на СО"Зеленика", в т.ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародване то в "Държавен вестник" чрез Община Варна до Административен съд - Варна.

0
0
0
s2sdefault