asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Съобщение    
На основание чл.130 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-11/14.03.2013 г.,на зам.-кмета на Община Варна е одобрен проект за Подробен устройствен план  /ПУП/  - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-23 "за жилищни сгради", УПИ II-24"за жилищни сгради", УПИ III-32 "за общественообслужващи дейности", УПИ IV-7 "за жилищни сгради",  УПИ V-28"за жилищни сгради", УПИ VI-29"за жилищни сгради", УПИ VII-28,29 -"частен път",кв.76 и улична регулация между о.т.40,о.т.60,о.т.61 и о.т.62 ,м."Карантината",земл.Галата, гр.Варна.
С преписката може да се запознаете в район Аспарухово, Дирекция "УТ", стая 309 понеделник и четвъртък от 9.00 до 12.00 часа.
Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Варненския административен съд чрез Кмета на район Аспарухово по реда на АПК.                                                                                     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложениe на Кмета на Община Варна с изх. № РД12017637ВН/26.11.2012 г., Общински съвет – Варна реши:
Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост /ПУР/ за територията в границите на селищно образувание “Под село” (одобрен с решение № 322-4 от протокол № 12/29.05.2000 г. на Общински съвет – Варна), в това число и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема сметосъбиране, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно комуникационна схема.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Варна до Административен съд - Варна.
Председател: Н.Апостолов

ДВ брой 9 от 01.02.2013г.

До всички избиратели включени в секции 348 и 359

Съгласно Заповед 233/23.01.2013г. на Кмета на община Варна за адрес на избирателни секции 348 и 359 вместо ул."Розова долина"42 се утвърждава НУ"Васил Левски", ул."Найчо Цанов" 14

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за ПИ№10135.5506.248 , кв.141, по плана на 29м.р., гр.Варна.

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за УПИ№IV-349 , кв.136, по плана на 29м.р., гр.Варна.

Виж заповед №203/23.11.2012г. на главен архитект на Община Варна относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на ПУП за УПИ№I-282, 283, 284, 285, 286, 287 в часта за ПИ№10135.5503.397 , кв.27, по плана на 27м.р., гр.Варна.

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – (ПУР) – план за улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост, на селищно образувание (СО) „Летището“, в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема. Проектът е изложен в Техническата служба – район „Аспарухово“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Техническата служба – район „Аспарухово“.

ДВ брой 102 от 21.12.2012г.