asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Уважаеми дами и господа, С настоящето Ви информираме, за настъпила промяна в ръководството на Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ - считано от 24.06.2021 г. г-н Атанас Темелков е освободен от длъжността председател на ДАЕУ. На негово място за председател е назначен г-н Красимир Симонски.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси в поземлен имот 10135.5501.156, с площ 26488 кв.м., урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, с възложител „ОДЕСОС ПБМ“ ЕАД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14-дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 18.06.2021г.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м., НТП „За съоръжение на газопровод, с възложител „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 27.04.2021г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП):

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център в УПИ I – “за рибарско селище“ и изграждане на зони за спорт в УПИ II- „за рибен ресторант“ и УПИ III –„за информационен център“, кв. 4, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: Община Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 02.04.2021г. Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/370 090 – Адрияна Михалева

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП):

„Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център в УПИ I – “за рибарско селище“ и изграждане на зони за спорт в УПИ II- „за рибен ресторант“ и УПИ III –„за информационен център“, кв. 4, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: Община Варна.

Документацията е на разположение на адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №67А, град Варна, община Варна, всеки работен ден от 9:30 – 16:30 часа, считано от 02.04.2021г. Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 052/370 090 – Адрияна Михалева