asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

Едрогабаритните отпадъци представляват обемни битови отпадъци, които поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци и изискват специфична организация за предаване и третиране. Това са шкафове, дивани, матраци, фотьойли, кресла, столове, маси, мокети, килими и др. За да е по-чиста територията на община Варна, оставете до контейнера вашите едрогабаритни отпадъци един ден, преди графика за вашия район.

График за извозване на едрогабаритни отпадъци за месец ЮЛИ 2022г.

Извозването на едрогабаритни отпадъци ще се извършва по предварителна заявка на тел. 052/820-152, съобразно дните по приложения график.

 

Преглед на графика...

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ133276АС/29.12.2021г., за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съобщаваме на г-н Петров, че на основание чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.
Информацията е на разположение в сградата на Район „Аспарухово“, Община Варна, ет. 3, стая 306.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение, Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ048399АС/23.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-н Великов, чрез пълномощник г-жа Петкова, че на основание чл. 56, ал. 2, във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК и чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, Заповед №17 от 14.06.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ049568АС/26.05.2022г. за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти, съобщаваме на г-жа Калинкова, чрез пълномощник г-н Калинков, че на основание чл. 5в от ЗУТ е издадено писмо с изх. рег. № АУ049568АС_001АС/30.05.2022г. за отстраняване на нередности и представяне на липсващи документи по образуваната административна преписка.

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3, Район „Аспарухово“, Община Варна.

В случай на неостраняване на нередовностите и непълнотите в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение, административното производство ще бъде прекратено.

Дата на съобщението: 28.06.2022г.