asparuhovo logo

Новини от района

Във връзка с изпълнението на НАРЕДБА на ОбС Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна

(приета от Общински съвет – Варна с решение № 1649-10(39)

от 24.04.2019 г.)

ИЗВЕСТЯВАМЕ

Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна определя условията и реда за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с развитие и опазване на зелената система на община Варна и подобряване състоянието на зелените площи общинска собственост.

Дейност "Проекти за озеленяване и благоустрояване" има следните цели:

1. Да подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост, отнасящи се до Зелената система на Община Варна.

2. Да предостави и осигури условия за активно гражданско участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи общинска собственост на територията на Община Варна.

3. Да създаде условията за изграждане на кътове за отдих (беседки, пейки, пергули и др.), засаждане на декоративна дълготрайна дървесна и храстова растителност, зацветяване с многогодишни цветя, облагородяване и благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали, с цел подобряване условията за живот и отдих.

4. Да насърчава развитието на местните инициативи и доброволчество, водещи до повишаване качеството на живот, социално общуване и гражданска активност.

Средствата за реализирането на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, се осигуряват в рамките на определените бюджетни средства на Община Варна за съответната година, като са предназначени за:

1. Финансиране на малки проекти на територията на Община Варна, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на общината, които са на стойност до 5 000 лв. с включен ДДС.

2. Създаване на материални активи в жилищните райони и населени места на територията на Община Варна, с цел подобряване условията на живот и отдих.

Предложените проекти следва да включват възстановяване, ремонт и обновяване на озеленени общински площи и/или на алейна мрежа, и/или градско парково обзавеждане.

Право да кандидатстват за финансиране по "Проекти за озеленяване и благоустрояване" имат етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС, които са на територията на Район „Аспарухово“.

От "Проекти за озеленяване и благоустрояване" не се финансират разходи за:

1. управление на проекта;

2. подготовка на проектното предложение;

3. труд за изпълнение на дейностите;

4. услуги, предоставени от трети лица, за изпълнение на дейностите по проекта;

5. дейности върху инфраструктура, различна от общинска собственост;

6. дейности, финансирани от бюджета на други програми на Община Варна и общността.

Ред за кандидатстване по "Проекти за озеленяване и благоустрояване":

1) Кандидатстващите представят не повече от едно проектно предложение годишно по "Проекти за озеленяване и благоустрояване" пред кмета на район „Аспарухово“, чрез заявление и съпътстващи го документи, в срок до 30. 09. 2019 г.

2) Желаещите кандидати следва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по "Проекти за озеленяване и благоустрояване", в присъствието на представител на район „Аспарухово“, определен от кмета на района. Кандидатстващите следва да уведомят районния кмет 5 дни преди датата, насрочена за провеждане на общото събрание на ЕС.

Финансиране по "Проекти за озеленяване и благоустрояване" получават одобрените проектни предложения, които не надхвърлят сумата от 5 000 лв. с включен ДДС, в зависимост от заложените материали и дейности в проектното предложение, до изчерпване на одобрения бюджет за проектите за съответната година.

Кандидатите, чиито проекти са одобрени и са уведомени писмено от кмета на съответния район в Община Варна, подписват договор със същия. Договорите на одобрените проекти се подписват от кмета на район „Аспарухово“ – от една страна, и от Кандидатът – изпълнител на проекта – от друга страна. След подписване на договора получава одобрените по проекта средства на два транша, както следва:

- I транш - 80% от одобрената сума – след подписване на договор;

- II транш - 20% от одобрената сума – след отчитане на финансовите средства, получени по I транш на проектите.

Отчитане и контрол на "Проекти за озеленяване и благоустрояване"

Проектите ще се отчитат съгласно условията и срока на договора с окончателен финансов и технически отчет. Окончателният отчет – финансов и технически, с който се отчитат получените финансови средства по I и II транш, се внася от бенефициента с придружително писмо в Информационния център за административни услуги в съответния район, не по-късно от 15 дни след приключване на проекта, но не по-късно от 30-ти ноември на съответната календарна година. Към окончателния отчет се прилагат копия на всички разходо-оправдателни оригинални документи за направените разходи по изпълнението на проекта, заверени с "вярно с оригинала" от бенефициента и документи, удостоверяващи изпълнението на проекта. Представените разходо-оправдателни документи да са издадени в рамките на срока на изпълнение на договора.

След завършване на проекта изпълнителят стопанисва и отговаря за поддържането на благоустроените и озеленени общински площи, включени в проекта, за период не по-кратък от 3 години.

Изпълнителят по сключения договор за "Проекти за озеленяване и благоустрояване" има право да застрахова изпълнените подобрения по проекта, за своя сметка, за срока на изпълнение на договора и 3-годишното стопанисване и поддържане на благоустроените и озеленени общински площи.

След завършване на проекта изпълнителят поставя информационна табела в реновирания обект.

Кметът на район „Аспарухово“ ръководи, координира, отчита и контролира цялостната дейност по изпълнение на наредбата на територията на района.

Със заповед ще бъдат определени служители, които да дават методически указания, контролират и подпомагат реализирането на "Проекти за озеленяване и благоустрояване", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, на територията на район „Аспарухово“.

Във връзка с горепосочената наредба районната администрация Ви кани на  информационна среща в четвъртък 23.05.2019 година от 18:00 часа  в сградата на Район Аспарухово на ул.“Народни будители“№2

0
0
0
s2sdefault

Над 50 събития ще се проведат във Варна в дните около 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. В тях ще се включат хиляди варненци, които ще покажат, че могат да празнуват и спортуват в Европейския град на спорта за 2019 г. Празнично шествие, ветроходната регата на буквите - „Варна ченъл къп“ , изложби, концерти, спортни състезания, както и многобройни забавления за деца са организирани в морската столица.

Програмата на 24-ти май стартира в 9,20 ч. с благодарствен молебен в Катедралния храм „Успение Богородично“. Традиционно в 10 ч. на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ ще тръгне шествието на варненските деца, ученици, студенти, преподаватели, дейци на образованието, науката и културата. Час по-късно на входа на Морската градина започва концертът с участието на фолклорен ансамбъл „Варна“, под надслов „Да поиграем заедно“.

В периода от 23-ти май до 26-ти май в акваторията на Варненския залив ще се проведат гонките от регатата за килови яхти "Варна ченъл къп", която се превръща в истински празник на морето и ветроходните спортове. Основният акцент на събитието е Парадът на буквите, който ще бъде навръх 24-ти май.

Успоредно с това са организирани са десетки любителски турнири, демонстрации, открити тренировки по различни видове спорт - тенис на маса, баскетбол и хандбал, волейбол, плуване, спортна гимнастика, джудо, карате киокошин, художествена гимнастика, плажен футбол и тенис на корт.

Безкраен празник за децата ще бъдат и двете събития за малки и големи - „Най-сладкият ден“ - с многобройни песни, танци, лакомства и изненади, и „Варна играе“ – със семейни игри и ретро адаптации.

Програмата:

0
0
0
s2sdefault

Временно ограничение на движението за всички превозни средства в рамките на около 1 час по подхода към Аспарухов мост (посока центъра на град Варна) се налага поради извършване на довършителни дейности по Аспарухов мост.

Мярката ще влезе в сила 14:45 часа днес (17.04.2019г.), като по време на ограничението патрулни полицейски коли ще насочват движението по обходния маршрут през стария път за Бургас (през м-ст Боровец и м-ст Крушките) и АМ „Черно море“.

Автобусите на „Градски транспорт“ ЕАД ще ползват обичайният си маршрут.

0
0
0
s2sdefault

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 13 април и тази година ще се проведе традиционното пролетно почистване. Приоритетни места ще бъдат детски и спортни площадки, междублокови пространства, паркове и други обществени територии.

На 13 и 14 април на ул. „Кирил и Методий“ (бункера) и ул. „Боровец“ до спортна площадка в кв. Галата ще бъдат разположени 6 м3 контейнери за предаване на едрогабаритни отпадъци от гражданите.

Желаещите да се включат в инициативата могат да получат помощни материали (чували и ръкавици) в районната администрация, стая 503.

0
0
0
s2sdefault