asparuhovo logo

MKБППМН

За МКБППМН

Осъществява дейности по предотвратяване и борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и осигуряването на нормалното развитие и възпитание на извършителите им.

Реализира мероприятия по програми и дейности за предотвратяване на извършването на противообществени прояви и за дейности, които спомагат за нормалното развитие и възпитание на децата, по програми за работа с родители, за образование и професионална интеграция на малолетни и непълнолетни с противообществени прояви.

Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:

  • Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината;
  • Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната социална защита и развитие;
  • Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на децата;
  • Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни училища интернати, Поправителни домове пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
  • Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.

Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се поведение.

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - район "Аспарухово"

Председател - И. Маринов тел. 052/370 - 040

Зам. председател - М. Кукова тел. 052/370 - 065

Секретар - Е. Димитрова тел. 052/370 - 350

за контакти тел. 370 - 350
9003 Варна,  ул.” Народни будители “ № 2

 

Елза Бонева

педагог

Владислав Кръстев

педагог