asparuhovo logo

Обявления на район Аспарухово

РАЙОН „АСПАРУХОВО“ ИЗВЪРШВА КЪМ СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

 

1. 10105 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ;

2. 10106 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В НЕУРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ;

3. 10107 ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА НА СГРАДА;

4. 10108 ИЗДАВАНЕ НА СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА ИЛИ В СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА;

5. 10110 ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ.

 

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СТАЯ 303 (3-ТИ ЕТАЖ) ПРИ

ИНЖ. ВЕЛИЧКО УЗУНОВ, СЕРГЕЙ ХРИСТОВ

 

ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ УСЛУГИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14.00 ДО 17.00 ЧАСА.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ ПРИ ПРЕДСТАВЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ И ДР. , КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ И СКАНИРАНИ.

Уведомление

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Напомняме Ви, че съгласно чл. 139, ал. 1, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се забранява отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация и на животни, за които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 27.08.2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в сградата на районната администрация (ул. „Народни будители” №2, зала – ет.2) ще се проведе информационна кампания от експерти към Министерство на земеделието, храните и горите по отношение на проблема с Африканската чума по свинете.

Към организацията на кампанията ще се включи и Служба съвети в земеделието. Целта на мероприятието е повишаване информираността на населението и администрацията във връзка с проблемите, свързани с Африканската чума по свинете.