asparuhovo logo

Съобщение

Във връзка с образувана административна преписка в Район „Аспарухово“, Община Варна с вх. рег. № АУ133276АС/29.12.2021г., за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съобщаваме на г-н Петров, че на основание чл. 5в, ал. 2 от ЗУТ е издадена Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство по преписката.
Информацията е на разположение в сградата на Район „Аспарухово“, Община Варна, ет. 3, стая 306.
В 14 (четиринадесет) дневен срок от датата на публикуване на настоящото съобщение, Заповед №11/29.04.2022г. за прекратяване на административно производство влиза в сила.

Карта на сайта