asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
18 6.10.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3180 гр. Варна, по плана на местност "Ракитника"
17 16.9.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от ТП № 2008 с три броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ VI - 5, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5065.52 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна), по плана на местност "Патрабана", гр. Варна VI - 5 10135.5065.52 65 по плана на местност "Патрабана"
16 26.8.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3193 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3193 по плана на местност "Зеленика", гр. Варна
15 25.8.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна XVI - 560 10135.5504.450 97 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
14 9.8.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1638 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ II-332, кв. 15 (ПИ с идентификатор 10135.5506.332 по КККР на гр. Варна), по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5506.332,по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна. II-332 10135.5506.332 15 по плана на 29-ти м.р.
13 3.8.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00 м за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4810 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна 10135.5403.4810 11 по плана на местност "Боровец - юг"
12 29.7.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3038 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3038 по плана на местност "Ракитника"
11 25.7.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна XX - 599 10135.5510.523 33 по плана на кв. "Галата"
10 4.7.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3549 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3549 26 по плана на местност "Зеленика"
9 4.7.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 751 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X - 50 "за жил. стр.", кв. 65 (ПИ 10135.5504.50), по плана на 28-ми м. р., ул. "Искър" № 3, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.5504.50, ул. "Искър" №3, гр. Варна X - 50 10135.5504.50 кв. 65 по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
8 7.6.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7А (монтиран до МТП № 1585) с 6 бр. стоманобетонни стълбове, кабелна линия НН от стълб № 6 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5403.1768, кабелна мрежа 0,4 kV, с 6 бр. разпределителни кутии РК - 3, електрозахранена от нов ШК - 4, кабелна линия от РК - 3.6 пред ПИ 10135.5403.1942 до ново електромерно табло тип ТЕМО, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна
7 27.4.2022 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна
6 19.4.2022 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна
5 30.3.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 8,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3886 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3886 по плана на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна
4 28.3.2022 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна IV - 848 10135.5505.384 100 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
3 7.3.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,40м. за ПИ 1742 с идентификатор 10135.5404.1742, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. 10135.5404.1742 33 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
2 10.2.2022 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3652, по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна 10135.5545.3652 26 по плана на СО "Зеленика"
1 12.1.2022 Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 10135.5504.17 по КККР на гр. Варна (ПИ 959, кв. 50 по плана на 28-ми м.р. гр. Варна), ул. "Искър" №29. 10135.5504.17 50 по плана на 28-ми м.р.