asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2022

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
2116.12.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м. и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3837 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна 10135.5403.3837 по плана на местност "Боровец - юг"
2013.12.2022Водопроводно отклонение Ф 32 - ПЕВП с дължина 6,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.4029 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.4029  
1918.11.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м. и водомерна шахта за УПИ VI - 5392, кв. 99 /поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5394 по КККР на Район "Аспарухово"/, местност "Боровец - юг", гр. ВарнаVI - 539210135.5426.318099по плана на местност "Боровец - юг"
1806.10.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,40м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3180 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3180 гр. Варна, по плана на местност "Ракитника"
1716.09.2022Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от ТП № 2008 с три броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ VI - 5, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5065.52 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна), по плана на местност "Патрабана", гр. ВарнаVI - 510135.5065.5265по плана на местност "Патрабана"
1626.08.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3193 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3193 по плана на местност "Зеленика", гр. Варна
1525.08.2022Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. ВарнаXVI - 56010135.5504.45097по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
1409.08.2022Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1638 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ II-332, кв. 15 (ПИ с идентификатор 10135.5506.332 по КККР на гр. Варна), по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5506.332,по плана на 29-ти м.р., ул. "Стенка Разин" №24, гр. Варна.II-33210135.5506.33215по плана на 29-ти м.р.
1303.08.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 5,00 м за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4810 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна 10135.5403.481011по плана на местност "Боровец - юг"
1229.07.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.3038 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна 10135.5426.3038 по плана на местност "Ракитника"
1125.07.2022Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. ВарнаXX - 59910135.5510.52333по плана на кв. "Галата"
1004.07.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3549 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.354926по плана на местност "Зеленика"
904.07.2022Външно кабелно електрозахранване от ТП № 751 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X - 50 "за жил. стр.", кв. 65 (ПИ 10135.5504.50), по плана на 28-ми м. р., ул. "Искър" № 3, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.5504.50, ул. "Искър" №3, гр. ВарнаX - 5010135.5504.50кв. 65по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
807.06.2022Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7А (монтиран до МТП № 1585) с 6 бр. стоманобетонни стълбове, кабелна линия НН от стълб № 6 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5403.1768, кабелна мрежа 0,4 kV, с 6 бр. разпределителни кутии РК - 3, електрозахранена от нов ШК - 4, кабелна линия от РК - 3.6 пред ПИ 10135.5403.1942 до ново електромерно табло тип ТЕМО, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна    
727.04.2022Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна    
619.04.2022Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна    
530.03.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 8,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3886 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна 10135.5545.3886 по плана на Район "Аспарухово", местност "Зеленика", гр. Варна
428.03.2022Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. ВарнаIV - 84810135.5505.384100по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
307.03.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,40м. за ПИ 1742 с идентификатор 10135.5404.1742, кв. 33, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна. 10135.5404.174233гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
210.02.2022Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 6,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3652, по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна 10135.5545.365226по плана на СО "Зеленика"
112.01.2022Водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 10135.5504.17 по КККР на гр. Варна (ПИ 959, кв. 50 по плана на 28-ми м.р. гр. Варна), ул. "Искър" №29. 10135.5504.1750по плана на 28-ми м.р.

Карта на сайта