asparuhovo logo

Услуги

Дирекция „Обща администрация”

Дирекция „Обща администрация” осъществява следните функции:

• Приема, обработва и регистрира в деловодството заявления за извършване на административни услуги, след проверка за законосъобразност и наличие на необходимите придружаващи документи;

• Издава всички видове удостоверения и дубликати, касаещи гражданското състояние на лицата, съгласно българското законодателство и информацията от съществуващите електронни и хартиени регистри;

• Поддържа в актуално състояние регистъра на населението на район Аспарухово в Локална база данни “Население”;

• Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес;

• Поддържа регистрите за раждане и смърт на населението от района и ги съхранява 130 години на хартиен носител, съгласно Закона за гражданската регистрация;

• Организация и контрол на събираемостта на приходите от наеми и услуги, както и тяхното фактуриране;

• Осъществяване на контрол по изпълнението на бюджета на района, както и оперативно ръководство върху разходването на бюджетните средства;

• Организира събирането на неданъчни приходи на Община Варна;

• Издава служебни бележки за липса на задължения към Община Варна;

• Осъществява контрол по изпълнението на мероприятията от Социалната програма на Община Варна.

 1. Издаване на удостоверение за наследници
 2. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 3. Обработка на заявление за постоянен адрес
 4. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 5. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 6. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000г.
 7. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес
 8. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 9. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 12. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 14. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 15. Приемане на заявления за припознаване
 16. Издаване на всички други видове удостоверения по искане на граждани
 17. Издаване на преписи на удостоверения или на препис-извлечения от съставени актове на гражданско състояние
 18. Издаване на удостоверение по искане на заинтересовани лица за липса или наличие на документи в „Архив”
 19. Извършване на копирни услуги
 20. Учредяване на настойничество и попечителство
 21. Заверяване на молба – декларация за обстоятелствена проверка
 22. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3)
 23. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)
 24. Издаване на служебна бележка за липса или наличие на задължения към Община Варна
 25. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 26. Издаване на справки по искане на частни съдебни изпълнители
 27. Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
 28. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - ОА

 1. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 2. 2016 Издаване на удостоверение за наследници
 3. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 4. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 5. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 6. 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 7. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 8. 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
 9. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 10. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 11. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 12. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
 13. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Дирекция „Устройство на територията”

Дирекция „Устройство на територията” осъществява следните функции:

• Организация на разрешителните режими и контролните дейности по отношение устройството на територията в т.ч.:

• Изработване и прилагане на подробните устройствени планове и схеми на територията на района;

• Застрояване по смисъла на закона – разполагане и изграждане на сгради, постройки , мрежи и съоръжения в поземлените имоти;

• Възстановяване правото на собственост на земеделските земи и обезщетения на собственици, и ползватели съгласно параграф 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ;

• Издаване на скици за имоти в селищните образувания;

• Контрол по поддържане на инженерната инфраструктура;

• Регистрация на завършени строежи и др.

 1. Издаване на скица за недвижим имот
 2. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване (виза)
 3. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и по ЗКИР
 4. Издаване на разрешение за строеж
 5. Допускане изработването на проект за изменение на подробен устройствен план
 6. Одобряване на подробен устройствен план
 7. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 8. Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
 9. Приемане и заверяване на екзекутивна документация
 10. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 11. Вписване в регистър на технически паспорт на строеж
 12. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 13. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 14. Регистриране на строежи от ІV и V категория (на основание чл. 177, ал. 1 и 3 от ЗУТ)
 15. Разглеждане и одобряване на технически и работен проект за делба с РЕСУТ
 16. Съгласуване на график за прокопаване
 17. Вписване в регистър на технически паспорт на строеж
 18. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 19. Съгласуване на доброволна делба
 20. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 21. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани с предоставено право на ползване по реда на ЗСПЗЗ
 22. Приемане и обработване на искания, молби и жалби, свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи във и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ
 23. Вписване в Публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост
 24. Изплащане на обезщетения по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
 25. Съгласуване на идеен инвестиционен проект
 26. Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад
 27. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 28. Oдобряване на „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/, и/или Одобряване на ,,План за управление на строителни отпадъци''/ПУСО/
 29. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 30. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 31. Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
 32. Одобряване на „План за безопасност и здраве“
 33. Регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
 34. Уведомление по чл. 46 б от ЗУЕС
 35. Откриване на нов административен адрес
 36. Изменение на ПНИ и придружаващата го документация в CAD формат по реда на ЗСПЗЗ
 37. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект
 38. Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот
 39. Издаване на разрешение за изработване на план-извадка от подробен устройствен план
 40. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 41. Издаване разрешение за изработване на ПУП

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 1. 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
 2. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 3. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 4. 2083 Издаване на виза за проектиране2083 Издаване на виза за проектиране

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности”

Дирекция „Контролни и социално - икономически дейности” осъществява следните функции:

• Контрол за недопускане на незаконно строителство, като извършва проверки по сигнали и съставя, и връчва актове на нарушителите;

• Координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК;

• Осъществява контрол по извършване на сметопочистването, сметоизвозването и снегопочистването на територията на района;

• Извършва контрол относно обществения ред и търговската дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения.

• Разработва и внася за утвърждаване в Община Варна схема за разполагане на търговски обекти на територията на района;

• Участва в комисия за разполагане на преместваеми обекти за търговия и след решение изготвя разрешителни за разполагане на временни обекти за търговия;

• Осъществява контрол по спазване на наредбите на Община Варна, касаещи търговската и рекламната дейност, като извършва проверки, съставя констативни протоколи и актове за административни нарушения;

• Осъществява контрол по определяне на наемите на общинските жилища и дворни места при промяна на наемната цена на квадратен метър;

• Планира и организира извършването на проверки, в т.ч. и извън установеното за администрацията работно време, по сигнали и жалби или във връзка със събиране на задължения към Община Варна. 

 1. Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали, слама, сено и друга селскостопанска продукция за лични нужди от физически и юридически лицa
 2. Издаване на разрешение за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение
 3. Разглеждане и одобряване на схеми по реда на чл. 56 от ЗУТ /в частни имоти/ и издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект в частен имот
 4. Категоризация на граждани с установени жилищни нужди
 5. Производство за настаняване в общински жилищен имот
 6. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопански земи
 7. Издаване на разрешение за монтаж на рекламно-информационни елементи и съгласуване на проекти за разполагане на РИЕ
 8. Издаване на служебна бележка по чл.15, ал.3 от НОАМТЦУТОВ
 9. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 10. Регистрация на пчелни семейства
 11. Реализиране на мероприятия от социалната програма на Община Варна
 12. Издаване на удостоверение за домашен любимец

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ - КСИД

 1. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 2. 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 3. 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 4. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

Карта на сайта