asparuhovo logo

Уведомление за инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищна сграда с подземен гараж“ в част от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.662, ул. „Орел“ № 14, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „КРЕС ИНВЕСТ“ АД. 

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 04.11.2021г.