asparuhovo logo

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпроси и отговори Обща администрация:

Какви документи са необходими за заявяване на постоянен и/или настоящ адрес?

За да си направите адресна регистрация на територията на община Варна е необходимо да представите документ за собственост на имота, на който ще се регистрирате. Когато Вие не сте собственик на имота, собственикът трябва да подпише декларация за съгласие за регистрацията Ви по образец. Декларацията се подписва пред длъжностно лице в Община Варна или се представя с нотариална заверка на подписа.

Заявяването на адрес се извършва лично или от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно. За регистрация на малолетни и непълнолетни деца заявяването се извършва от законните им представители.

Законен наследник съм на починало лице. Къде трябва да подам искане за издаване на удостоверение за наследници?

Удостоверенията за наследници се издават от общината/кметството по последен постоянен адрес/последно местожителство на починалото лице.

Как да получа дубликат на акт за раждане?

За да получите дубликат на акт за раждане е необходимо заявление от Вас, Ваш родител или упълномощено лице.

Въпроси и отговори Устройство на територията:

Присъединяване на обект/имот към водопроводната, канализационна или електроразпределителната мрежа:

Какво ми е необходимо за да присъединя обект и/или имот към водопроводната, канализационна и/или електроразпределителната мрежа?

• Присъединяването на обект и/или имот към водопроводната, канализационна и/или електроразпределителната мрежа се разрешава с издаване на Разрешение за строеж и одобряване на инвестиционни проекти от Главен архитект на Район „Аспарухово“.

За целта е необходимо да се представят следните документи:

- Документ за собственост;

- Заверено копие от ПУР или Виза за проектиране (издадена от Район „Аспарухово“)/оригинална скица със съгласувания – необходимо е документа да е съгласуван с „ВиК – Варна“ ООД, „Електроразпределение Север“ АД и подземен кадастър при Община Варна;

- Скица от Служба по геодезия, картография и кадастър - СГКК;

- Предварителен договор с експлоатационните дружества за присъединяване;

- Проект част „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) – при присъединяването на обект и/или имот към водопроводната и/или канализационната мрежа;

- Проект част „Електрическа“ – при присъединяването на обект и/или имот към електроразпределителната мрежа;

- Проект част „Геодезия“ (трасировъчен план);

- Становище от Регионалната инспекция по околна среда и водите – Варна (РИОСВ Варна), относно инвестиционното намерение;

- Документ доказващ законността на съществуващите сгради в имота;

- Документ доказващ законността на съществуващата мрежа, към която ще се присъедини обекта и/или имота.

Гараж:

Постройки на допълващото застрояване

Какви документи са необходими, за да изградя гараж в имота си?

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж;

Представя се становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им;

ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини.

* Гаражите могат да се разполагат и на уличната регулационна линия.

Ограда:

Какви документи са необходими, за да изградя ограда?

Плътни огради с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20 м могат да бъдат изградени в урегулирани поземлени имоти.

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж;

Представя се становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им.

*Оградите към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Когато оградата е плътна с височина над 0,6 м, тя се допуска въз основа на изрично писмено съгласие на собствениците на засегнатите имоти и разстоянието от оградата до жилище в първия етаж на сграда в съседния урегулиран поземлен имот е по-голямо или равно на височината на плътната част на оградата. Допустимо е оградата да се разположи и изцяло в имота на възложителя.

*Към улицата височината на плътната част на оградата трябва да бъде до 0,6 м.

Търпимост:

Кои строежи са търпими?

§ 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

§ 127. (1) Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.

Какви са необходими документи за издаване на Удостоверение за търпимост на строеж ?

Нотариално заверена декларация за Времето за извършване на незаконния строеж ;

Документ за собственост;

Актуална скица от Агенция по геодезия, картография и кадастър;

Архитектурно заснемане на строежа;

Геодезическо заснемане;

Конструктивно становище от инженер-конструктор;

Нотариално заверена декларация за съгласие от собствениците на съседния имот, ако строежът е изграден на намалено отстояние от границата със същия.

Въпроси и отговори Контрол по строителството:

В какъв срок мога да получа Протокол образец 2/2а?

• 7 дни /При подадени изрядни документи/

Имам ли възможност да поставя преместваем обект (ПО) в рамките на ПИ,  когато не е урегулиран?

• Да, може да поставите ПО.

Задължително ли е да имам надзор при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж?

• Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите с разгъната застроена площ до 100 кв. м, без строителен надзор могат да се изпълняват строежи с разгърната застроена площ до 100 м2, строежи пета категория: строежи от допълващото застрояване, реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория.

Може ли да направя ремонт на гаража си и да го ползвам за живеене?

• Може, ако имате разрешение за смяна на предназначението на обекта.

Възможно ли е да облагородя прилежащия терен около моя имот и да го ползвам за лични нужди /да поставя мои вещи или засадя цветя или дървета/?

• Не.

Имам ли право да премахна растителността в моя имот, с цел реализиране на бъдещо строителство?

Според Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Варна, Глава V, Раздел ІІІ, чл.47 (1) - „На територията на Община Варна се забранява унищожаване на дървета и храсти, независимо от собствеността им.

По изключение растителност се премахва в следните случаи:

1. при наличие на изсъхнали и опасни дървета, застрашаващи сигурността на гражданите и инженерната инфраструктура;

2. при реконструкция на съществуваща растителност и зелени площи, по утвърдени проекти, съгласно чл.63 от ЗУТ;

3. при строителство на сгради, съоръжения, пътища и др. обекти, при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4. при премахване на последици от природни бедствия и производствени аварии“.

До колко време след влизане в сила на РС може да открия строителна площадка?

• До 3 г.

Озеленяване:

Какви документи е необходимо да се приложат към заявление /бланка от деловодство/ за издаване на служ. бележка по чл.15, ал.3 от НОАМТЦУТОВ?

• документ за собственост на имота,

• скица,

• пълномощно /ако се подава от упълномощено лице/,

• удостоверение за наследници /ако собственика е починал/.

Какви документи е необходимо да се приложат към заявление /бланка свободен текст/ за издаване на разрешение за отсичане на дървета и почистване от самонастанила се растителност в урегулирани имоти?

 • документ за собственост на имота,

• скица,

• пълномощно /ако се подава от упълномощено лице/.

Какво трябва на направя за да се извърши резитба на клони на дървета, намиращи се на общински терен?

• Необходимо е подаване на заявление /бланка свободен текст/ до кмета на района с посочен точен адрес, местонахождение на дърветата и телефон за връзка.

Жилищно настаняване:

Как става настаняването в общински жилища?

• Настаняването в общински жилища става по ред и процедура, определени с Наредбата за условията и реда за установяване жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища.

• Право да кандидатстват за настаняване под наем имат български граждани и техните семейства, които отговарят на условията на чл. 4, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ.

• Кандидатите подават заявление и декларация по образец в районната администрация по настоящ адрес.

• Подадените заявления и декларации се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им от Комисията по чл. 6 от Наредбата, която взема решения за картотекиране или отказ за картотекиране.

• При свободно общинско жилище, Комисията прави предложение до Кмета на района за настаняване. Настаняването се извършва със заповед на Кмета на района, издадена по реда на чл. 13, ал. 1 от Наредбата.

Кога мога да си закупя жилището?

• Наемателите на общински жилища могат да ги закупят, ако отговарят на условията на чл. 35, ал. 1 от НУРУЖНГНПОЖ и след дадено становище за закупуване от Комисията по чл. 6 от Наредбата.

Търговия:

Искам да поставя рекламна табела – какво трябва да направя?

• Подавате заявление, придружено с необходимите документи в деловодството на Район „Аспарухово“, гише 3 и 4. Можете да изтеглите заявлението от сайта на Район „Аспарухово“. В него са изброени изискуемите документи. Ние ще се свържем с Вас.

Мога ли да продавам …………………. и на коя улица

• Подайте заявление в деловодството на 3-4 гише, партер. В него посочете какво ще продавате, за какъв период и къде искате да се разположите. Ние ще се свържем с Вас. При отказ за желаното от Вас място, ще Ви предложим друг вариант.

Искам да поставя павилион – към кого да се обърна? Как става?

Местата са определени със схема за търговските обекти. Подавате заявление в деловодството на 3-4 гише, партер. Ние ще се свържем с вас. Можете да изтеглите заявлението от сайта на Район „Аспарухово“.

Карта на сайта