asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2020

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес 
29 23.12.2020 Сградно водопроводно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5404.4821 по плана на СО "Боровец - юг", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5404.4821 38 гр. Варна, по плана на СО "Боровец - юг"  
28 30.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1985 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №1985 до ШК-7 пред ПИ 10135.5506.82 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ II-1497, 1498, кв.131, (ПИ с идентификатор 10135.5506.86), по плана на 29-ти м. р., ул. "Стенка Разин" №2, за захранване на апартамент №13 ПИ 10135.5506.86.1, гр. Варна.          
27 29.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуваща ОК-6, захранена от КТП 750) пред ПИ с идентификатор 10135.5504.106 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-1192, кв. 69 (ПИ с идентификатор 10135.5504.116, по плана на 28-ми м. р., гр. Варна, ул. "Иван Момчилов" №2          
26 15.10.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5545.3942, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна   10135.5545.3942 37 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"  
25 8.10.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109, (електрозахранен от ТП №960) до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия между ШК-4 пред ПИ 10135.5545.4109 и ШК-4 пред ПИ10135.5545.3110; Кабелна линия 0,4 kV от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5545.3103, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна          
24 25.8.2020 Подмяна на съществуващо водопроводно отклонение, водомерен възел и изграждане на канализационно отклонение за УПИ XII-559б, кв. 31 по плана на кв. Галата, гр. Варна          
23 13.8.2020 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов размножителен шкаф тип ШК-7/захранен от ТП №1928/, монтиран пред ПИ 10135.5545.245, един клон със седем броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №7 пред УПИ V-188, кв. 6 /ПИ 10135.5545.4178/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна          
22 3.8.2020 Въздушна кабелна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №885 (3 клона с 64 бр. СБС и 8бр. СТС), по плана на СО „Ракитника" гр. Варна          
21 23.6.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №1620 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5403.3294, м. „Боровец-юг", гр. Варна          
20 11.6.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4kV, електрозахранена от МТП №1545 /3 клона с 85 бр. нови стоманобетонни стълбове и 67 бр. стоманотръбни стълбове / и реконструкция на табло ниско напрежение на МТП №1545, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна          
19 11.6.2020 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1659 /1 клон с 18 бр. нови стоманобетонни стълбове-СБС/, по плана на СО „Зеленика", гр. Варна          
18 11.6.2020 Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника", гр. Варна          
17 1.6.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от трафопост ТП №54 до нов кабелен шкаф тип ШК-7 пред ТП №54 и от ШК-7 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна; Кабелна линия 0,4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с идентификатор 10135.5501.28, по плана на кв. „Аспарухово", ЮПЗ, гр. Варна          
16 1.6.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №1520 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5510.757 за електрозахранване на УПИ XV-555, кв. 31 /ПИ с идентификатор 10135.5510.766/ по плана на кв. „Галата", ул. „Панорамна" №56А, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.5510.757, кв. „Галата", гр. Варна.          
15 18.5.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1541 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263), по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-263, кв. 137 (ПИ с идентификатор 10135.5506.263)по плана на 29-ти м.р., ул."Лайош Кошут" №18, гр. Варна          
14 11.5.2020 Външно кабелно електрозахранване от МТП № 1505 до два броя размножителни кабелни шкафове, ШК-4 и ШК-7(1) до МТП № 1505 и от ШК-7(1) до нов кабелен шкаф тип ШК-7(2), пред УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/; кабелни линии 0,4кV от нов ШК-7(2) до два броя РК-3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.4108 и пред ПИ с идентификатор 10135.5545.322, по плана на СО "Зеленика", кв. Галата, гр. Варна; Кабелна линия 0,4кV от нов ШК-7(2) до електромерно табло в УПИ VII-319, кв. 28 /ПИ с идентификатор 10135.5545.4108/, СО "Зеленика", гр. Варна.          
13 4.5.2020 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна          
12 24.4.2020 Временно водопроводно отклонение към преместваем обект, находящ се в ПИ 4106 по плана на СО "Боровец-север", гр. Варна          
11 24.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4747, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
10 23.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4746, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
9 23.4.2020 Водопроводно отклонение към дворна чешма находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5404.4748, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
8 22.4.2020 Водопроводно отклонение към вилна сграда находящо се в поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4191 по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна          
7 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуваща кутия тип РК-3 при КТП №1584 до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ I-123, кв.38 /ПИ с идентификатор 10135.5010.123/, по плана на кв. Галата, гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО          
6 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от кабелен шкаф тип ШК-7 (подмяна на съществуващ ШК-4, захранен от ТП 1928) пред ПИ с идентификатор 10135.5545.213 до РК-3 пред УПИ II-252, кв.39 /ПИ с идентификатор 10135.5545.5044/, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО          
5 9.4.2020 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 (електрозахранен от ТП 698) пред ПИ с идентификатор 10135.5510.689 до електромерно табло ТЕПО пред УПИ VI-128, кв.2 /ПИ с идентификатор 10135.5510.342/, по плана на кв.Галата, ул. "Дядо Димитър Македонеца" №5, гр. Варна          
4 8.4.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4kV от съществуващ клон от въздушна мрежа от БКТП №2003 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5545.482, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна          
3 27.2.2020 Въздушна кабелна електропроводна линия 0,4 kV, електрозахранена от МТП №1544 /3клона с 45 бр. стоманотръбни стълбове/, кв. 5403 по плана на СО „Боровец-юг", гр. Варна       гр. Варна  
2 24.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №759 до нов кабелен шкаф тип ШК и от нов ШК до електромерно табло тип ТЕПО пред п УПИ ХV-638, кв. 78, (ПИ с идентификатор 10135.5504.308) по плана на 28-ми м.р., ул."Атанас Монев" №11, гр. Варна          
1 21.2.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №1638 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ IV-323, кв. 126, (ПИ с идентификатор 10135.5506.323) по плана на 29-ти м.р., ул."Кирил Пейчинович" №38, гр. Варна, чрез удължаване на резервен кабел от ТП №1638 до ШК-4 на ул."Кирил Пейчинович" №36 и изграждане на резервна връзка между двата кабелни шкафа; Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-323, кв.126, (ПИ с идентификатор 10135.5506.323)по плана на 29-ти м.р., ул."Кирил Пейчинович" №38, гр. Варна          

Карта на сайта