asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Хелти шоп“ ЕООД за: „Изграждане на пет жилищни сгради в ПИ 10135.5403.5314, ПИ 10135.5403.5315, ПИ 10135.5403.5316, ПИ 10135.5403.5317, ПИ 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна“

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

 

 

Дата на уведомяването : 28.09.2020г.