asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Яника клийн транс“ ЕООД с. Звездица за: „Обособяване на площадка за дейности с отпадъци“ с местонахождение гр. Варна, ЮПЗ, ПИ с идентификатор 10135.5501.185.1.4

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 22.05.2020 г.