asparuhovo logo

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ

Име
Длъжност
Декларация чл.35,ал.1, т.1
Декларация чл.35,ал.1, т.3
Декларация чл.35,ал.1, т.2
Декларация чл.35,ал.1, т.4
Анани Янков
Главен специалист "Участъков архитект"
-
-
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности"
-
-
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние"
-
-
Васил Куликов
Главен експерт Архитектура
-
-
Величко Узунов
Главен експерт "Геодезист"
-
-
Венета Коева
Главен експерт "Инженерна инфраструктура, регистрация и паспортизация на строежи"
-
-
Венцеслава Маврова
Главен специалист "Геодезист"
-
-
Веселина Енева
Главен инспектор "Контрол бюджетни приходи"
-
-
Виолина Младенова
Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване"
-
-
Владимир Иванов
Главен специалист "Информационно и административно обслужване"
-
-
Галя Димова - Дойчева
Главен архитект
-
-
Даниела Добрева
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
Даниела Панайотова
Заместник-кмет
-
-
Даниела Славова
Главен специалист "ЕСГРАОН"
-
-
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол"
-
-
Димитричка Стаменова
Главен специалист "Жилищно настаняване"
-
-
Димитър Коцев
Главен специалист "Регистрация строежи"
-
-
Доротея Иванова
Специалист "Поддържане чистотата на обществените територии"
-
-
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН
-
-
Жасмина Жекова
Директор
-
-
Ивайло Маринов
Кмет на район
-
-
Иван Василев
Старши юрисконсулт
-
-
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
Иванка Петкова
Главен специалист "Териториално устройство и екология"
-
-
Йонка Симеонова
Главен счетоводител
-
-
Йордан Йовчев
Главен експерт "Геодезия и благоустройство"
-
-
Калина Белмезова
Кмет на район
-
-
Лилия Станчева
Секретар на район
-
-
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт
-
-
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност"
-
-
Мария Зарзаланова
Главен специалист "Участъков техник"
-
-
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт
-
-
Милена Кукова
Директор
-
-
Милена Светославова
Старши инспектор "Екологичен контрол"
-
-
Надежда Петрова
Главен инспектор "Контролни дейности"
-
-
Нели Щерева
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи"
-
-
Петър Друмев
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
Пламен Стоев
Главен специалист "Контрона дейност"
-
-
Пламена Симеонова
Главен специалист "Териториално устройство и екология"
-
-
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"
-
-
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол"
-
-
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
Русанка Петкова
Специалист "Поддържане чистотата на обществените територии"
-
-
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси"
-
-
Сашо Йорданов
Главен специалист "Териториално устройство и екология"
-
-
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист"
-
-
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване"
-
-
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК"
-
-
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник"
-
-
Стамена Тунчева
Главен експерт "Участъков архитект"
-
-
Станимир Ганчев
Главен инженер
-
-
Стефан Стоянов
Главен специалист "Екологичен контрол"
-
-
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
Тургут Мехмед
Главен специалист "Управление на отпадъците"
-
-
Христина Атанасова
Директор
-
-
Цветанка Димитрова
Счетоводител
-
-
Юлия Димитрова
Главен специалист
-
-