asparuhovo logo

Регистър на декларации по ЗПК

Име
Длъжност
Декларация чл.35,ал.1, т.1
Декларация чл.35,ал.1, т.3
Декларация чл.35,ал.1, т.2
Декларация чл.35,ал.1, т.4
Декларация чл.49,ал.1, т.1
Анани Янков
Главен специалист "Участъков архитект"
-
-
-
Адиле Кямил
Заместник-кмет
-
-
-
-
Боян Петров
Заместник-кмет
-
-
-
Боряна Николова
Главен експерт "ЕСГРАОН"
-
-
-
-
Валентин Кръстев
Главен експерт "Икономически дейности"
-
-
-
Ваня Миланова
Главен специалист "Гражданско състояние"
-
-
-
Василена Георгиева
Главен експерт "Екология"
-
-
-
-
Васил Куликов
Главен експерт "Архитектура"
-
-
-
Величко Узунов
Главен експерт "Геодезист"
-
-
-
Веселина Енева
Главен инспектор "Контрол бюджетни приходи"
-
-
-
Даниела Панайотова
Директор
-
-
-
Дарина Атанасова
Главен специалист "Информационно и деловодно обслужване"
-
-
-
-
Дарина Калоянова
Главен инспектор "Екологичен контрол"
-
-
-
Десислава Цивкова
Главен експерт "Системен администратор"
-
-
-
-
Димитър Коцев
Главен специалист "Регистрация строежи"
-
-
-
Доротея Иванова
Специалист "Поддържане чистотата на обществените територии"
-
-
-
Елка Димитрова
Секретар на МКБППМН
-
-
-
Жаклин Георгиева
Главен специалист "Управление на отпадъците"
-
-
-
-
Ивайло Маринов
Кмет на район
-
-
-
Иван Казълов
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
-
Йонка Симеонова
Главен счетоводител
-
-
-
Лилия Христова
Заместник-кмет
-
-
-
-
Лиляна Дамянова
Главен специалист "Управление на отпадъците"
-
-
-
-
Малвина Добрева
Старши юрисконсулт
-
-
-
Мариана Михайлова
Старши инспектор "Контрол на търговската и рекламна дейност"
-
-
-
Мартин Ковачев
Старши юрисконсулт
-
-
-
Миглена Грудева
Главен специалист "Контролна дейност"
-
-
-
-
Милена Кукова
Секретар
-
-
-
Милена Светославова
Старши инспектор "Екологичен контрол"
-
-
-
Нели Щерева
Главен експерт "Бюджетни приходи и разходи"
-
-
-
Пламена Симеонова
Главен специалист "Териториално устройство и екология"
-
-
-
Роса Йорданова
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"
-
-
-
Румeна Лукова
Главен специалист "Инженерна инфраструктура и екологичен контрол"
-
-
-
Румяна Тодорова
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
-
Русанка Петкова
Специалист "Поддържане чистотата на обществените територии"
-
-
-
Сабрие Кадир
Главен експерт "Гражданско състояние и Етноси"
-
-
-
Сергей Христов
Главен специалист "Геодезист"
-
-
-
Силвия Христова
Главен специалист "Техническо осигуряване"
-
-
-
Снежана Аврамова
Главен специалист "Контрол на СФУК"
-
-
-
Снежана Ангелова
Главен специалист "Участъков техник"
-
-
-
Светла Марчева
Главен специалист "ТО и ДГБ"
-
-
-
-
Траяна Гочева
Главен инспектор "Контрол по строителството"
-
-
-
Тургут Мехмед
Главен инженер
-
-
-
Христина Атанасова
Директор
-
-
-
Юлия Димитрова
Главен специалист
-
-
-
Пламен Анастасов
Главен специалист
-
-
-
Адрияна Михалева
Главен специалист
-
-
-
Ирена Семерджиева
Главен специалист
-
-
-
Станислава Спирдонова
Счетоводител
-
-
-
Стефка Жекова
Гл.специалист "Жилищно настаняване"
-
-
-
Дорияна Кирчева
Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"
-
-
-
 

Карта на сайта