asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Електроразпределение север“ АД, гр. Варна за: „Изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 кV от съществуваща ШК-4А пред ПИ 10135.5403.4578 към МТТ №2091 /1 клон с 12 броя нови СТС стълбове / и изграждане на ВКЛ 0,4 kV от МТП № 976 / 2 клона с 26 бр. нови СБС и 10 броя нови СТС стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“ гр. Варна

Информацията е на разположение в стая 308, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 11.01.2019г.