asparuhovo logo

О Б Я В Л Е Н И Е

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при район “ Аспарухово” – Община Варна набира кандидати с необходимия професионален опит и ценз за обществени възпитатели.

Изисквания: висше педагогическо образование, опит и умения за работа с деца с девиантно поведение, удостоверения, сертификати и допълнителни квалификации.

Срок на подаване: 05.04.2018г.
Място на подаване: Община Варна – Район “Аспарухово” - деловодството