asparuhovo logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Кметството на район „Аспарухово“, гр. Варна, уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информацияза преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение на „Екологична Компания ЕООД“, гр. София за: „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, район Аспатухово, ЮПЗ, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1800 кв. м., от обща площ 13901 кв. м.“

Информацията е на разположение в стая 309, етаж 3 в понеделник и четвъртък от 9:00 до 12:00 ч.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14 дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 23.03.2018г.

 

Преглед на скицата