asparuhovo logo

На 29.03.2018 г. ще се проведе информационна среща за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Варна

На 29.03.2018 г./четвъртък/ от 17:30 часа в Актова зала - ет. II в сградата на район „Аспарухово“ на ул. „Народни будители“ №2 ще се проведе информационна среща, на която ще бъде предоставена подробна информация за процедурата за прием на Заявления и реда на кандидатстване от страна на Сдруженията на собствениците в изпълнение на Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Варна започна информационна кампания и обяви прием на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в рамките на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“

 

Връзка към страницата със съобщението:
http://www.varna.bg/bg/articles/13062/Обява_за_прием_на_фишове_за_проектни_идеи_ за_включване_в_актуализираната_инвестиционна_програма_на_Община_Варна_по_Приоритетна _ос _1_„Устойчиво_и_интегрирано_градско_развитие“ _на_ Оперативна_програма_„Региони_в_растеж“_2014-2020.html

Връзка към съобщението:
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/570f6ff5228e5ab43af45555c8710998