asparuhovo logo

logo eproject

 

ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Номерна договор
BG05М9ОР001-2.002-0007-C001

Наименование
Комплексни услуги за достоен и независим живот – район „Аспарухово”, гр. Варна

Управляващ орган
Министерството на труда и социалната политика чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”

Конкретен бенефициент
Район „Аспарухово” – Oбщина Варна

 

Цел
Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване чрез социални и здравни услуги.Проектът има за цел предоставянето на услуга „Личен асистент” в домашна среда и предоставянето на нови комплексни услуги на целевата група в и извън домашна среда в създадения Център.


Финансиране
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020
Процедура BG05M90PO001-2.002 “Независим живот
Отпусната сума по проекта - 500 000 лв.

 

Срок на действие
Изпълнението на дейностите по договора започва на 01 декември 2015 г.

Срокът на изпълнение на договора е 20 месеца 

Карта на сайта