asparuhovo logo

План за улична регулация на СО"Зеленика"

Решение № 3409-7 от 22,23 и 29 юни 2011 г. на Общинският съвет - гр.Варна

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-11-9302/90 от 27.04.2011 г. Общинският съвет - гр.Варна, одобрява подробен устройствен план /ПУП/- план за улична регулация /ПУР/ на СО"Зеленика", в т.ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародване то в "Държавен вестник" чрез Община Варна до Административен съд - Варна.