asparuhovo logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОВОС

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м., НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: Кръстинка Стоичкова.
Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.
Становища и мнения относно предложението се приемат в 14 - дневен срок от уведомяването в Център за информационно и административно обслужване (ЦАО) на Район „Аспарухово“, ет.I, гише №№ 4,5 и 6, при работно време: всеки делничен ден от 08:30ч. – 17:30ч.
Дата на уведомяването: 05.01.2024г.

Карта на сайта