asparuhovo logo

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Добавяне на нови кодове отпадъци, които ще се приемат и третират в рамките на съществуваща инсталация за дейности с отпадъци - Брегова пречиствателна станция“ в ПИ 10135.5501.110, урбанизирана територия, с площ 14537 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, Район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „Поддържане чистотата на морските води“ АД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодството на район „Аспарухово“ в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването (датата на публикуване на настоящото уведомление на сайта на Район „Аспарухово“)

Дата на публикуването/уведомяването: 22.03.2023г.

Карта на сайта