asparuhovo logo

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА ПАСПОРТИ 2023

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
13/ГИ/ 10135.5065.52 / 21.09.2023г. 21.09.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от ТП № 2008 с три броя стоманобетонни стълбове (СБС) и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ VI - 5, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5065.52 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна), по плана на местност "Патрабана", гр. Варна VI - 5 10135.5065.52 65 гр. Варна, по плана на местност "Патрабана"
12/ГИ/10135.5504.450 / 21.09.2023г. 21.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2095 до 2 броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4.1 и ШК - 4.2 пред УПИ XVI - 560, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.450), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Чонгора" № 68, гр. Варна и резервна връзка между двата нови кабелни шкафа. Кабелни линии 0,4 kV от нов ШК - 4.1 до електромерно табло ТЕПО - 1 и от нов ШК - 4.2 до електромерно табло ТЕПО 2 в ПИ с идентификатор 10135.5504.450, гр. Варна XVI - 560 10135.5504.450 97 гр. Варна, по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
11/ГИ/10135.5510.523 / 14.09.2023г. 14.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП № 2169 до нов кабелен шкаф ШК - 4 пред УПИ XX - 599, кв. 33 (ПИ с идентификатор 10135.5510.523), по плана на кв. "Галата", ул. "Крайбрежна", гр. Варна и Кабелна линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5510.523, ул. "Крайбрежна", гр. Варна XX - 599 10135.5510.523 33 гр. Варна, по плана на кв. "Галата"
10/ГИ//01.06.2023г. 01.06.2023 Сградно водопроводно отклонение за ПИ 309 от съществуващ водопровод Ф 160 - ПЕВП и нов площадков водопровод от водомерна шахта разположена в ПИ 110 по трасе през ПИ 110, ПИ 111, ПИ 297 до ПИ 309 собственост на "ПЧМВ" АД, по плана на "Южна промишлена зона", кв. 5, гр. Варна       по плана на Южна промишлена зона
9/ГИ//09.05.2023г. 09.05.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4 kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7А (монтиран до МТП № 1585) с 6 бр. стоманобетонни стълбове, кабелна линия НН от стълб № 6 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5403.1768, кабелна мрежа 0,4 kV, с 6 бр. разпределителни кутии РК - 3, електрозахранена от нов ШК - 4, кабелна линия от РК - 3.6 пред ПИ 10135.5403.1942 до ново електромерно табло тип ТЕМО, по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
8/ГИ/10135.5504.50 / 25.04.2023г. 25.04.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 751 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ X - 50 "за жил. стр.", кв. 65 (ПИ 10135.5504.50), по плана на 28-ми м. р., ул. "Искър" № 3, гр. Варна; Кабелна линия от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.5504.50, ул. "Искър" №3, гр. Варна X - 50 10135.5504.50 кв. 65 по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
7/ГИ/10135.5505.384 / 14.03.2023г. 14.03.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1663 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4, монтиран пред УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна; Кабелна линия от нов кабелен шкаф тип ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV - 848, кв. 100 (ПИ 10135.5505.384), по плана на 28 - ми м. р., ул. "Лерин" №3, гр. Варна IV - 848 10135.5505.384 100 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
6/ГИ/10135.5506.519 / 14.03.2023г. 14.03.2023 Външно кабелно електрозахранване от ТП №1507 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.5506.519, по плана на м. "Вилите", кв. "Аспарухово", гр. Варна и кабелна линия 0,4 kV от нов ШК - 4 до електромерно табло тип ТЕМО в имота.   10135.5506.519   по плана на м. "Вилите"
5/ГИ/10135.5502.523; 10135.5504.522 / 23.02.2023г. 23.02.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 (електрозахранен от ТП №751) пред ПИ 10135.5502.523, ул. "Искър" №4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXI - 2666, кв. 65 (ПИ с идентификатор 10135.5504.522) по плана на 28 - ми м. р., ул. "Искър" №1-В, гр. Варна XXXI - 2666 10135.5502.523; 10135.5504.522 65 по плана на 28 - ми м. р.
4/ГИ//14.02.2023г. 14.02.2023 Разширение на ЕСМ и прилежащата и инфраструктура на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД за изграждане на MAN мрежа в собствена, новоизградена и наета канална мрежа, Район "Аспарухово", гр. Варна        
3/ГИ/10135.5426.3134 / 13.02.2023г. 13.02.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4kV, електрозахранена от нов кабелен шкаф тип ШК - 7, монтиран до МТП №1548 (електрозахранен от МТП №1548) един клон с 23 броя стоманобетонни стълбове и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №23 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.3134, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.3134   по плана на СО "Ракитника"
2/ГИ//25.01.2023г. 25.01.2023 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф ШК пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3843 (електрозахранен от ТП 2068) до нова разпределителна кутия РК - 3 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3350 и ПИ с идентификатор 10135.5545.3501, и от нова РК - 3 до електромерно табло ТЕМО, по плана на местност "Зеленика", гр. Варна        
1/ГИ//23.01.2023г. 23.01.2023 Въздушна кабелна линия и кабелна линия 0,4kV, електрозахранени от МТП №1514 /4 клона с 89 бр. нови стълбове тип СБС и 8бр. СТС и един клон кабелна линия с 8бр. РK-3/, кв. 5426 по плана на СО „Ракитника“, гр. Варна