asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2023

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
8 3.5.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 9,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4567 по КККР на район "Аспарухово", кв. 50, местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5403.4567 50 гр. Варна
7 27.4.2023 Водопроводно отклонение Ф 63 - ПЕВП с дължина 11,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5074.10 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5074.10 6 по плана на местност "Боровец - юг"
6 30.3.2023 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта КШ I 15.011 до ул. "Кишинев" №2, №3, №5 и №7 и ул. "Гомел" №5а, №5в и №7, район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна       по плана на 27 - ми м. р. гр. Варна
5 7.3.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от БКТП в ПИ 10135.5501.61 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XIV-359-за общ. обслужване, кв. 2 (идентичен с ПИ 10135.5501.369) по плана на "Южна промишлена зона", гр. Варна и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5501.369 XIV-359-за общ. обслужване   2 по плана на "Южна промишлена зона"
4 23.2.2023 Водопроводно отклонение Ф 32 - ПЕВП с дължина 6,30м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3719 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна   10135.5403.3719    
3 16.2.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2 III - 1155   23 по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна
2 9.1.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна.   10135.5426.2344   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1 6.1.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. Варна VI - 1570 10135.5549.2338 17 по плана на местност "Прибой"

Карта на сайта