asparuhovo logo

Разрешения за строеж инженерна инфраструктура 2023

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
21 07.11.2023 Въздушна кабелна мрежа 0,4kV (паралелен клон), електрозахранена от нов размножителен кабелен шкаф тип ШК-7 до МТП №3 Звездица, с 4 броя нови СБС и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб №10.7 пред УПИ II-1 (ПИ с идентификатор 30497.15.99), кв. 106, по плана на с. Звездица, Община Варна по плана на с. Звездица
20 27.10.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м към ПИ с идентификатор 10135.5403.2153 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна, кв. 108, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна 10135.5403.2153 гр. Варна, по плана на СО „Боровец-юг“
19 20.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от БКТП в ПИ 10135.5510.649 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VII-283, кв. 18 /ПИ 10135.5510.681 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/ и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 10135.5510.681, по плана на кв. "Галата", ул. "Капитан I-ви ранг Георги Купов" №37, гр. Варна       гр. Варна, по плана на кв. Галата
18 19.09.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 (електрозахранен от МТП 1549) до 9бр. нови разпределителни кутии тип РК-3 (РК-3.1 до РК-3.9), от РК-3.9 пред ПИ 10135.5549.1217 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1217; от съществуващ шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.5549.2280 до 2 броя РК-3 (РК-3.1.1 и РК-3.1.2) и от РК-3.1.2 пред ПИ 10135.5549.2527 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5549.2527 по плана на СО „Прибой“, гр. Варна.       гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
17 21.08.2023 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4 kV, електрозахранвани от БКТП №2003 - 2 нови клона, електрозахранени с нова линия 0,4 kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5545.3600 ои КККР на район "Аспарухово", гр. Варна и удължаване на съществуващи клон №1, клон №2 и клон №3, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна       гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
16 21.08.2023 Въздушни кабелни електропроводни линии 0,4kV, електрозахранвани от МТП №1515 със 132 броя нови стоманобетонови стълбове (СБС) и 14 броя стоманотръбни стълбове (СТС), чрез разширение на съществуващ Клон №3, три нови въздушни клона, клон 1, клон 2, клон 4 и клон 5, захранен с кабелни линии 0,4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7 пред МТП №1515 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с идентификатор 10135.5426.448 и 3 броя нови разпределителни кутии, по плана на местност "Ракитника", гр. Варна; Монтаж на табло НН на МТП №1515 (подмяна на съществуващо).       по плана на м. "Ракитника"
15 24.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м за УПИ LIV-5277 /ПИ с идентификатор 10135.5403.5343 по КККР на район „Аспарухово“, гр. Варна/ кв. 19, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна LIV-5277 10135.5403.5343 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
14 17.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2489, кв. 45 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна   10135.5426.9557   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
13 06.07.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от нов преходен кабелен шкаф монтиран на съществуващ стоманобетонен стълб (СБС) №16, Клон 1 на ВМНН електрозахранена от МТП №1508 до 3 броя нови разпределителни кутии тип РК - 3 (РК - 3.1 пред ПИ 10135.5404.3878, РК - 3.2 пред ПИ 10135.5404.4343 и РК - 3.3 пред ПИ 10135.5404.4808) и от РК - 3.3 до ново електромерно табло ТЕМО пред УПИ VI - 4785, кв. 43 (идентичен с ПИ 10135.5404.4808), по плана на местност "Боровец юг", гр. Варна       по плана на местност "Боровец - юг"
12 05.07.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 4,00м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5404.1125 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна   10135.5404.1125    
11 05.07.2023 Външно кабелно електрозахранване от БКТП №2095 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XVII-561, кв. 97 (идентичен с ПИ 10135.5504.525), по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна, Кабелна линия от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ с идентификатор 10135.5504.525 - ул. "Маркови кули" №43, гр. Варна XVII-561 10135.5504.525 97 по плана на 28 - ми м. р., гр. Варна
10 29.05.2023 Канализационно отклонение находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.5545.359 по плана на СО "Зеленика", р-н Аспарухово, гр. Варна   10135.5545.359 10 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
9 11.05.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от ТП №980 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред УПИ XII-22, кв. 74 (идентичен с ПИ 10135.5505.22) и от нов ШК - 4 до ново електромерно табло ТЕПО, монтирани пред ПИ с идентификатор 10135.5505.22, по плана на 28 - ми м. р., ул. "Злетово" №36, гр. Варна XII-22 10135.5505.22 74 по плана на 28 - ми м. р. гр. Варна
8 03.05.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 9,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.4567 по КККР на район "Аспарухово", кв. 50, местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5403.4567 50 гр. Варна
7 27.04.2023 Водопроводно отклонение Ф 63 - ПЕВП с дължина 11,50м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5074.10 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец-юг", гр. Варна   10135.5074.10 6 по плана на местност "Боровец - юг"
6 30.03.2023 Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа и изтегляне на оптичен кабел по нея от съществуваща кабелна шахта КШ I 15.011 до ул. "Кишинев" №2, №3, №5 и №7 и ул. "Гомел" №5а, №5в и №7, район "Аспарухово", гр. Варна, Община Варна       по плана на 27 - ми м. р. гр. Варна
5 07.03.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от БКТП в ПИ 10135.5501.61 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XIV-359-за общ. обслужване, кв. 2 (идентичен с ПИ 10135.5501.369) по плана на "Южна промишлена зона", гр. Варна и от ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.5501.369 XIV-359-за общ. обслужване   2 по плана на "Южна промишлена зона"
4 23.02.2023 Водопроводно отклонение Ф 32 - ПЕВП с дължина 6,30м. за поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3719 по КККР на район "Аспарухово", местност "Боровец - юг", гр. Варна   10135.5403.3719    
3 16.02.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП № 1509 до два броя нови кабелни шкафа тип ШК - 4 (ШК - 4.1 и ШК - 4.2) пред УПИ III - 1155, кв. 23, (идентичен с ПИ 10135.5502.675) по плана на 27 - ми м. р., ул. "Драва" № 2, гр. Варна, кабелни линии от ШК - 4.1 до ново електромерно табло ТЕПО - 1 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675, от ШК - 4.2 до ново електромерно табло ТЕПО - 2 пред ПИ с идентификатор 10135.5502.675 и от ШК - 4.1 до ШК - 4.2 III - 1155   23 по плана на 27 - ми м. р., гр. Варна
2 09.01.2023 Водопроводно отклонение Ф 25 - ПЕВП с дължина 3,00м и водомерна шахта за поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2344 по КККР на Район "Аспарухово", местност "Ракитника", гр. Варна.   10135.5426.2344   гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
1 06.01.2023 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК - 4 (електрозахранен от БКТП №2008), чрез монтаж на нова разпределителна кутия тип РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 (захранена чрез кабелна линия до съществуващо ТЕПО); Кабелни линии 0,4 kV от нова РК - 3.1 пред ПИ 10135.5549.2338 до нова разпределителна кутия РК - 3.2 пред УПИ VI - 1570, кв. 17 (ПИ 10135.5549.1570), и от РК - 3.1 до ТЕПО пред ПИ 10135.5549.2338 и от РК - 3.2 до ТЕМО пред ПИ 10135.5549.1570, по плана на местност "Прибой", гр. Варна VI - 1570 10135.5549.2338 17 по плана на местност "Прибой"

Карта на сайта