asparuhovo logo

Разрешения за строеж 2023

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
24 27.4.2023 Допълващо застрояване - гараж и лятна кухня в УПИ XL - 727, кв. 51 /ПИ 10135.5403.727 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/ по плана на м. "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП: гараж: 19,89 кв.м и ЗП: лятна кухня: 30,00 кв.м. XL - 727 10135.5403.727 51 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
23 21.4.2023 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XXIV-3915 /ПИ 10135.5403.5459 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП жил. сграда 1: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 1: 197,00 кв.м, ЗП жил. сграда 2: 89,00 кв.м и РЗП жил. сграда 2: 197,00 кв.м. XXIV-3915 10135.5403.5459 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
22 18.4.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-4110 /ПИ 10135.5403.5411 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 86,32 кв.м и РЗП: 194,12 кв.м. XXIV-4110 10135.5403.5411 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
21 18.4.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-289 /ПИ 10135.5545.4325 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 17, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 118,14 кв.м и РЗП: 240,25 кв.м. XIII-289 10135.5545.4325 17 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
20 13.4.2023 Пристройка, надстройка и преустройство на вилна сграда в ПИ 10135.5426.840 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 5 по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 106,69 кв.м и РЗП: 236,87 кв.м.   10135.5426.840   гр. Варна, по плана на СО "Ракитника"
19 12.4.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталирана мощност 480 kW, инсталации върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 10135.5501.92.25, сграда с идентификатор 10135.5501.92.35 по КККР на Район "Аспарухово", сграда с идентификатор 10135.5501.92.27 по КККР на Район "Аспарухово" и сграда с идентификатор 10135.5501.92.28 по КККР на Район "Аспарухово" в ПИ с идентификатор 10135.5501.92 по плана на ЮПЗ, гр. Варна и инсталации върху покриви на съществуващи сгради с идентификатори 10135.5501.445.15 и сграда с идентификатор 10135.5501.445.20 по КККР на Район "Аспарухово" в ПИ с идентификатор 10135.5501.445 по плана на ЮПЗ, гр. Варна   10135.5501.92 и 10135.5501.92.35   гр. Варна, по плана на ЮПЗ
18 7.4.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIII-4110 /ПИ 10135.5403.5410 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 16, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 82,00 кв.м и РЗП: 170,00 кв.м. XXIII-4110 10135.5403.5410 16 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
17 7.4.2023 Еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда в УПИ XXIII-1637 /ПИ 10135.5404.4856 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 41, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 142,01 кв.м и РЗП: 142,01 кв.м. XXIII-1637 10135.5404.4856 41 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
16 29.3.2023 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IX-1146 /ПИ 10135.5549.2567 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 68, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 137,03 кв.м и РЗП: 137,03 кв.м. IX-1146 10135.5549.2567 68 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
15 17.3.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-1068 /ПИ 10135.5403.1068 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 69, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,00 кв.м и РЗП: 99,00 кв.м. III - 1068 10135.5403.1068 69 по плана на СО "Боровец-юг"
14 14.3.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVII-267, 268 /ПИ 10135.5403.5458 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 20, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 164,00 кв.м и РЗП: 164,00 кв.м. XVII-267, 268 10135.5403.5458 20 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
13 14.3.2023 Допълващо застрояване - гараж в УПИ XI-964 /ПИ 10135.5426.3232 по КККР на район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49 по плана на местност „Ракитника“, гр. Варна, със ЗП: 40,00 кв. м и РЗП: 40,00 кв. м XI-964 10135.5426.3232 49 по плана на местност "Ракитника"
12 10.3.2023 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с обща инсталирана мощност 594 kWp, върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.5501.17.2 в УПИ IV-17-за обществено обслужващи и логистични дейности, кв. 4 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, съгласно ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №Г-298/11.10.2021г. на Главен архитект на Община Варна IV-17 10135.5501.17.2 4 по плана на Южна промишлена зона
11 6.3.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня със ЗП 42,00 кв.м и РЗП 42,00 кв. м. и басейн площ 28 кв. м. и воден обем 50 куб. м., в УПИ I-17, кв. 54 /ПИ 10135.5054.40 по КККР на гр. Варна/ по плана на м-ст "Мимишона", гр. Варна, I-17 10135.5054.40 54 гр. Варна, по плана на м-ст "Мимишона"
10 2.3.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIX-400 /ПИ 10135.5545.4302 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 49, по плана на СО "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 149,00 кв.м и РЗП: 342,07 кв.м. XXXIX-400 10135.5545.4302 49 гр. Варна, по плана на СО "Зеленика"
9 24.2.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-118 /ПИ 10135.5403.5449 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 11, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 99,22 кв.м и РЗП: 99,22 кв.м. VI-118 10135.5403.5449 11 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
8 20.2.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV-152 /ПИ 10135.5426.3215 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 34, по плана на м. "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 99,64 кв.м и РЗП: 212,64 кв.м. IV-152 10135.5426.3215 34 гр. Варна, по плана на м. "Ракитника"
7 17.2.2023 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ LII-5009 /ПИ 10135.5403.5255 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 201, по плана на м. "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 156,77 кв.м и РЗП: 319,23 кв.м. LII-5009 10135.5403.5255 201 гр. Варна, по плана на м. "Боровец-юг"
6 14.2.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-1638 /ПИ 10135.5549.2448 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 7, по плана на м. "Прибой", гр. Варна, със ЗП: 81,00 кв.м и РЗП: 182,00 кв.м. XV-1638 10135.5549.2448 7 гр. Варна, по плана на м. "Прибой"
5 13.2.2023 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVII-4221 /ПИ 10135.5403.4221 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 19, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 118,34 кв.м и РЗП: 118,34 кв.м. XXVII-4221 10135.5403.4221 19 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
4 9.2.2023 Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.5545.438 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 46, по плана на м. "Зеленика", гр. Варна, със ЗП: 109,14 кв.м и РЗП: 208,50 кв.м.   10135.5545.438 46 гр. Варна, по плана на м. "Зеленика"
3 9.2.2023 Допълващо застрояване - лятна кухня в УПИ XXXI - 125, кв. 11 /ПИ 10135.5403.5291 по КККР на гр. Варна/ по плана на местност "Боровец - юг", гр. Варна, със ЗП 50,00 кв.м и РЗП 50,00 кв. м. XXXI - 125 10135.5403.5291 11 по плана на "Боровец - юг"
2 23.1.2023 Жилищна сграда в УПИ C-838 /ПИ 10135.5403.5360 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна/, кв. 92, по плана на СО "Боровец-юг", гр. Варна, със ЗП: 103,91 кв.м и РЗП: 221,42 кв.м. C-832 10135.5403.5360 92 гр. Варна, по плана на СО "Боровец-юг"
1 9.1.2023 Вилна сграда в ПИ 10135.5426.2619 по КККР на Район "Аспарухово", гр. Варна, кв. 4, по плана на СО "Ракитника", гр. Варна, със ЗП: 130,79 кв.м и РЗП: 173,36 кв.м.   10135.5406.2619 4 по плана на СО "Ракитника"

Карта на сайта