asparuhovo logo

Център за обществена подкрепа

В район „Аспарухово“ работи Център за обществена подкрепа, намиращ се на ул. „Мур“ № 2.
Работно време от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:30 ч.
Ръководител - Грациела Иванова
Телефон за връзка 0889 911 788
Центърът предоставя социални и здравни услуги сред силно уязвимите общности на територията на община Варна. Целта му е създаване и прилагане на иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи. Насочен е към повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Услугите, които предоставя са следните:

Социални услуги:

-Консултиране и съдействие на потребителите при необходимост от регистрация в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Варна;
-Подаване на заявление за социална помощ от Дирекция “Социално подпомагане“ гр. Варна;
-Придружаване и оказване на съдействие пред РЗИ- гр. Варна във връзка с уточняване на имунизациите на дете с цел записване и посещаване на училище;
-Оказване на съдействие за избор на училище и подаване на заявление за прием в училище;
-„Училище за бъдещи родители“ - психо-социална помощ, свързана с изграждане на умения за родителстване и базисни социални умения като поддържане на хигиена и ред в дома, бюджетиране, управление на времето и др.;
-Психологическо консултиране за деца и семейства преживели насилие;
-Консултиране на деца с поведенчески проблеми - работа с психолог за насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за качествен живот и интеграция;
-Повишаване социалната компетентност на родителите и внасяне на промяна в моделите на възпитание и отношение към детето;
-Консултиране на деца застрашени от отпадане или отпаднали вече от училище и техните семейства.

Здравна услуги:

-Превенция на здравето и повишаване на информираността за рисковете от различни заразни заболявания;
-Скрининг за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет и др.;
-Беседи с младежи за опасностите от заболявания, предавани по полов път, репродуктивното здраве и отговорното родителство;
-Здравна медиация за лицата от уязвимите групи, включително здравно неосигурени и лица, които искат да възстановят здравно-осигурителния си статус;
-Съдействие за избор на личен лекар;
-Консултации със специалист по здравни грижи;
-Помощ при приемане на медикаменти, следене на кръвно налягане, поставяне на превръзки и други дейности.