asparuhovo logo

Уведомление

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Район „Аспарухово“ уведомява засегнатото население, че е открит обществен достъп до изготвената информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за: „Монтиране на котел с мощност 400kw и резервоар за дизелово гориво към него (5 куб.м.) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4, и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239 по КККР на гр. Варна, с възложител на ИП: „ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА“ ЕООД.

Информацията е на разположение в стая 301, етаж 3.

Становища и мнения относно предложението се приемат в деловодсвото на район „Аспарухово“ в 14- дневен срок от уведомяването.

Дата на уведомяването : 09.01.2023г.