asparuhovo logo

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Приложения за регистрация на сдружения на собствениците (СС):


- Покана за свикване на учредително събрание на СС 
( Приложение №1;)

- Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание на СС

( Приложение №2;)

- Протокол от учредително събрание на СС 
( Приложение №3;)

- Споразумение за създаване на СС 
( Приложение №4;)
Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в Райо „Аспарухово“ заявление за вписване на сдружението в публичен регистър
След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания и получава БУЛСТАТ.

Приложения за заявяване на участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“:

- Заявление за участие 
( Приложение № 4;)

- Подробна справка за ССО 
( Приложение №5;)

- Покана за провеждане на общо събрание на СС 
( Приложение № 6;)

- Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на СС

( Приложение № 7;)

- Протокол от общо събрание на СС с решения за участие 
( Приложение № 8;)

- Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;
- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;
- Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС 
( Приложение № 9;)

- Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност 
( Приложение № 3;)- Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).

За сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.) Общинси съвет на гр. Варна предвиди възможност да кандидатстват за финансиране в срок до 15.03.2023г.  съгласно Решение № 1113-1(30)28.11.2022 г. на Общински съвет на гр. Варна. .

 

З което е необходимо е да бъде подадено заявление (бланка) за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:

1) Справка за ССО;

2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;

6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност;

7) Анкета в табличен вид 
(по образец.)

 

 

Насоки за кандидатстване

Приложения

Карта на сайта